Wrzesień – Św. Ludwika

DZIEŃ ZA DNIEM

MYŚLI NA KAŻDY DZIEŃ ROKU

Św. Ludwika de Marillac

WRZESIEŃ

1 w r z e ś n i a

Reguły

Bardzo się ucieszyłam na wiadomość, że ubodzy są dobrze obsłużeni. Niech będzie za to Bóg zawsze błogosławiony. Nie wątpię, że wywiązując się z tego obowiązku, jesteście bardzo dokładne w wywiązywaniu się z wierności, jaką winniście Bogu, przez zachowanie waszych reguł. [**]


2 w r z e ś n i a

Służba ubogim

Wiesz, że czyny zewnętrzne, chociaż podejmowane dla służenia ubogim, nie mogą bardzo podobać się Bogu, ani nam wysłużyć nagrody, jeśli nie będą zjednoczone z czynami Naszego Pana, który zawsze pracował ze względu na Boga, Swego Ojca. [**]


3 w r z e ś n i a

Cierpienie

Cierpliwe znoszenie cierpień prowadzi do szczęśliwej wieczności. [*]


4 w r z e ś n i a

Powołanie

Pamiętajmy, że to święta wola Boża, umieściła nas tam, gdzie jesteśmy; mamy pracować dla jej wypełnienia tak jak ambasadorzy królewscy, to znaczy jak najwierniej. [*]


5 w r z e ś n i a

Dar modlitwy

O dar modlitwy, jako wielką łaskę Bożą, powinnyśmy starać się nie tylko dla własnej korzyści, ale i dla odpowiedniej czci jego Dawcy. [*]


6 w r z e ś n i a

Duch Zgromadzenia

Oby Bóg zechciał dać Zgromadzeniu tyle sił i szlachetnego poświęcenia, żeby wytrwało w pierwotnym duchu, który w nim wzbudził Jezus Chrystus! Błagajmy często Boga, aby w Swej dobroci zechciał nam udzielić tej szlachetności dla chwały Jego zamiarów względem Zgromadzenia. [*]


7 w r z e ś n i a

Życie wspólnotowe

Proszę Boga, by wam udzielił łaski wytrwania w świętym powołaniu, byście Mu służyły tak, jak tego od was się domaga. Miejcie wielką troskę o służenie ubogim, a nade wszystko (o to), by żyć dobrze razem – w wielkiej jedności i serdeczności, kochając jedne i drugie i naśladując (w ten sposób) zjednoczenie i życie naszego Pana. [**]


8 w r z e ś n i a

Cechy Siostry Służebnej

Musimy zwrócić uwagę na znajomość Sióstr, jaką posiadamy tak, by te, które chcemy wybrać, kochały bardzo swoje powołanie i praktykowanie reguł oraz by w swoim postępowaniu dawały świadectwo duchowi Zgromadzenia, którym jest: pokora, prostota i miłość. Inny znak, to by były pierwszymi w spełnianiu tego, czego mają nauczać i by umiały tak samo jak inne, a nawet bardziej, być uległymi wobec Przełożonych. [**]


9 w r z e ś n i a

Pokora Siostry Służebnej

Słuchaj chętnie Syna Bożego, który nam mówi, że kto się uniży, będzie prawdziwie wywyższony i kto ma być największym, powinien stać się najmniejszym, by być wielkim przed Bogiem. Słowem, moja droga Siostro, uważaj siebie jakby za muła domu, który ma dźwigać całe jego brzemię. [*]


10 w r z e ś n i a

Pojednanie

Z całego serca chwalę Boga, za waszą szczerą, wzajemną miłość, którą Jego Dobroć was obdarowała. Ona to podtrzymuje jedność i znoszenie się, które Siostry Miłosierdzia powinny posiadać dla siebie wzajemnie, oraz to, co sprawia, że się ma mówić jedna o drugiej, nie mówi źle, bo gdyby nawet zaszło jakieś małe nieporozumienie, to po przeproszeniu się, wszystko idzie w niepamięć, chyba, żeby to były rzeczy bardzo ważne dla chwały Bożej. [**]


11 w r z e ś n i a

Miłość Boga

Miłość ku Bogu powinna nas pobudzać do pragnienia Jego chwały, do radości z powodu Jego potęgi, do wychwalania i kochania Jego przymiotów, do możliwie jak najczęstszych aktów miłości w ciągu dnia. [*]


12 w r z e ś n i a

Pokora

Powinnyśmy się bardzo upokarzać i nie ufać sobie samym zwłaszcza, że nie mamy większego nieprzyjaciela nad same siebie. [*]


13 w r z e ś n i a

Poznanie siebie

Trzeba pracować nad zdobyciem prawdziwej znajomości siebie, poprzez (poznawanie) naszych zwyczajnych uchybień. [**]


14 w r z e ś n i a

Zmiana (miejsca pobytu)

Zmiany zawsze trzeba się obawiać, zwłaszcza kiedy pochodzi z naszego wyboru. Siostry, które prosiły o zmianę, nieraz przypłaciły to utratą powołania. [*]


15 w r z e ś n i a

Ubodzy

Kiedy widzimy tyle nędzy, której nie potrafimy zapobiec, pamiętajmy o tym, że Bóg także ją widzi, a nie chce dać ubogim większej zamożności. [*]


16 w r z e ś n i a

Wymiana informacji

Czy Wasza miłość (Ludwika zwraca się do ks. Wincentego) nie uważałby za stosowne, by one (Siostry) codziennie znalazły jakieś pół godziny czasu, aby być razem i opowiedzieć sobie o sprawach, które załatwiają, o trudnościach, na jakie napotykają, i by wspólnie pomyśleć o tym, co będą miały do zrobienia. [**]


17 w r z e ś n i a

Choroba ciała

Im bardziej choroba dokucza ciału, tym bardziej duch powinien wznosić się przez uległość i zgodę na wolę Bożą oraz ćwiczenie się w cnotach wewnętrznych. [*]


18 w r z e ś n i a

Wierność powołaniu

Wierzę, że Anioł Stróż przypomina wam to często, że dobra Siostra Miłosierdzia powinna być wierna swemu powołaniu i zachowaniu przepisów zwłaszcza tych, które dotyczą skromności i powściągliwości. [*]


19 w r z e ś n i a

Opieka Matki Bożej

Z uległością oddajmy się w macierzyńską opiekę Najświętszej Dziewicy, aby pomagała nam wypełniać wolę Bożą. [*]


20 w r z e ż n i a

Bezowocne chęci

Wydaje się nam czasem, że pragnęlibyśmy czynić wielkie pokuty, odprawiać nadzwyczajne nabożeństwa, a nie spostrzegamy jak szatan się cieszy, że nasz umysł jest zajęty bezowocnymi chęciami i pomija nadarzające się sposobności do wypełniania zwyczajnych cnót. [*]


21 w r z e ś n i a

Boże kierownictwo

Kiedy dusza będąc pozbawiona wszelkiej pomocy i pociechy, potrafi z tego skorzystać, Bóg znajduje przyjemność w kierowaniu nią. [*]


22 w r z e ś n i a

Naśladowanie Chrystusa

Służ Twoim biednym chorym w duchu łagodności i wielkiego współczucia, celem naśladowania Naszego Pana, który postępował w ten sposób z najbardziej przykrymi. [**]


23 w r z e ś n i a

Powołanie

Siostry Miłosierdzia powinny troszczyć się o to, aby dążyć do doskonałości w szlachetnym i miłym Bogu powołaniu oraz w każdym momencie dającym możliwość służenia Bogu. [*]


24 w r z e ś n i a

Obowiązki

Bądźmy wierne w najdrobniejszych rzeczach; odnawiajmy codziennie pragnienie podobania się Bogu i wypełniania naszych obowiązków. [*]


25 w r z e ś n i a

Życzliwość

Miejcie… ducha miłości, która nie pozwoli wam łatwo innych sądzić… pamiętając, że naturalne skłonności czy przyzwyczajenie, mają wielki wpływ na dusze i że jest rzeczą prawie niemożliwą z nich się poprawić. [**]


26 w r z e ś n i a

Zasługi

Posiądziemy wielkie zasługi, jeżeli mogąc zgrzeszyć, nie uczynimy tego z obawy obrażenia Boga. [*]


27 w r z e ś n i a

Zazdrość

Zazdrość podobna jest do robaka, który tak długo podgryza napotkany przedmiot, dopóki go nie zniszczy albo sam nie zginie. [*]


28 w r z e ś n i a

Zgorszenie

Zgorszenie dajemy swoim Siostrom, ile razy wykraczamy przeciwko Regułom Zgromadzenia lub sprzeciwiamy się zaleceniom Przełożonych, szczególnie jednak wtedy, gdy pozwalamy sobie na krytykowanie bliźnich i obmowy. [*]


29 w r z e ś n i a

Skromność

Otaczajmy szacunkiem duchownych, a bądźmy skromne i powściągliwe wobec wszelkich mężczyzn. [*]


30 w r z e ś n i a

Szacunek dla bliźnich

Z miłości do Boga, moja droga Siostro, okazuj ubogim i wszystkim ludziom wielką słodycz. Próbuj ich zadowolić tak słowami, jak i czynami. Przyjdzie Ci to łatwo, gdy zachowasz wielki szacunek dla twego bliźniego: dla bogatych, ponieważ są ponad Tobą; dla ubogich, bo są twoimi Mistrzami. [**]


Wyboru dokonał

KS. ZBIGNIEW KRZYSZTOF KNOP CM