Styczeń – Św. Ludwika

DZIEŃ ZA DNIEM

MYŚLI NA KAŻDY DZIEŃ ROKU

Św. Ludwika de Marillac

STYCZEŃ

1 s t y c z n i a

Plan Boży

Moje drogie Siostry, jeżeli chcemy podobać się dobremu Bogu, należy nie tyle brać pod uwagę to, co my chciałybyśmy zrobić, ale to, co On pragnie, byśmy czyniły. [**]


2 s t y c z n i a

Pokora

Żyć w ukryciu z Jezusem, pracować cicho i bez rozgłosu w służbie ubogich, znaczy to skutecznie wypełniać zamiary Boże. [*]


3 s t y c z n i a

Sprawiedliwość

Szukanie własnej korzyści jest bardzo niebezpieczną pokusą. Prośmy Pana Boga o łaskę, by nas od tego zachował i byśmy nigdy dla żadnych ludzkich względów nie zeszły z drogi sprawiedliwości. [*]


4 s t y c z n i a

Doskonałość

Jeżeli pragniemy osiągnąć doskonałość, musimy pracować nad tym, aby umrzeć dla siebie. [*]


5 s t y c z n i a

Naśladowanie Chrystusa

Nasz Pan był zawsze uległy Woli Swego Ojca… Błagam Jego dobroć, by przygotowała nasze dusze na przyjęcie Ducha Świętego, byście płonąc ogniem Jego miłości, zostały pochłonięte przez Jego doskonałość, która sprawi, że ukochacie Najświętszą Wolę Boga. [**]


6 s t y c z n i a

Cierpienie

Dusze wybrane przez Boga są przede wszystkim w wyjątkowy sposób przeznaczone do cierpienia. Cierpienie jest im słodkie i miłe, wolałyby umrzeć niż nie cierpieć, bo dla nich kochać i cierpieć – to jedno. [*]


7 s t y c z n i a

Miłość Boga i bliźniego

Kochajmy się wzajemnie w Bogu, lecz kochajmy przede wszystkim Boga w nas, ponieważ jesteśmy Jego własnością. [*]


8 s t y c z n i a

Wyrzeczenie

Nie wystarczy moje Siostry nosić strój Sióstr Miłosierdzia, trzeba posiąść ducha; nie wystarczy odrzucić świeckie suknie, jeśli dla zdobycia nowego usposobienia nie wyrzekniecie się własnej woli, szukania własnego zadowolenia i świeckiego stylu życia lub dawnego sposobu działania. [*]


9 s t y c z n i a

Cnota

Wiele dusz traci odrobinę nabytej już cnoty dlatego, że przysłuchując się złym rozmowom, dopuszczają do swego serca próżność, nieczystość, nienawiść i wiele innych grzechów. [*]


10 s t y c z n i a

Mądrość Siostry Służebnej

Wiem, moja droga Siostro, że jest nam bardzo trudno wywiązać się dobrze z naszych obowiązków ale Bóg, który nam je dał, nie odmówi nam w tej sprawie swojej łaski. Upokarzajmy się bardzo przez świętą nieufność wobec samych siebie, a wielką ufność wobec Jego dobroci, która sprawia, że z prostotą prosimy Go o to, co On chce, byśmy dały naszym drogim Siostrom, na które musimy patrzeć, jako na drogie Mu stworzenia i Jego służebnice. [**]


11 s t y c z n i a

Misjonarze kierownikami duchowymi Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

[…] koniecznie trzeba, by Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia było zawsze pod kierownictwem, które Boża Opatrzność mu dała – tak odnośnie spraw duchowych, jak i doczesnych. Zdaje się, […], iż byłoby lepiej dla Jego chwały, gdyby Zgromadzenie zupełnie przestało istnieć, niż gdyby miało przejść pod inne kierownictwo, bo mam wrażenie, że byłoby to przeciwne Woli Bożej. [**]


12 s t y c z n i a

Oddanie się Chrystusowi

Żyjmy jak umarłe, a jako takie nie sprzeciwiajcie się Jezusowi; niech każdy nasz czyn będzie dla Jezusa; każda myśl nasza o Jezusie; całe życie tylko dla Jezusa; byśmy w tym zjednoczeniu umiłowania ukochały wszystko, co Jezus ukochał i dla Niego ukochały to, co sprzeciwia się naszym upodobaniom. [*]


13 s t y c z n i a

Ubóstwo

Proszę Was, kochajcie zawsze święte ubóstwo – nie tylko szanując je i mówiąc o nim, ale spełniając we wszystkim jego wymagania. [**]


14 s t y c z n i a

Pokora

Nie bądźmy tak tkliwe, żeby się martwić tym, że ktoś nie odzywa się do nas lub spogląda z ukosa, lecz starajmy się z dobrocią i serdecznością wszystkich pozyskać. [*]


15 s t y c z n i a

Miłość Boga

Wśród nieskończonej ilości powodów, aby kochać Boga, najważniejszym jest rozważanie Jego ojcowskiej miłości do nas. [*]


16 s t y c z n i a

Doskonałość

Doskonałość nie polega na szperaniu w tym, co nam przyjdzie na myśl, lecz na męstwie w służbie Bogu i ubogich, na skupieniu wśród zajęć i na uległości woli Bożej. Na tym polega prawdziwa miłość. [*]


17 s t y c z n i a

Rada dla Sióstr Służebnych

Postępujcie z innymi tak jakbyście pragnęły, żeby z wami postępowano; zwłaszcza bądźcie bardzo wyrozumiałe dla Sióstr, gdyby zaś, której rozmowa z wami sprawiała trudność, starajcie się Ją przyjaźnie przyjąć. [*]


18 s t y c z n i a

Służba ubogim

Jakież byłoby to szczęście, gdyby… Zgromadzenie mogło służyć jedynie ubogim, pozbawionym wszystkiego. [**]


19 s t y c z n i a

Znoszenie się wzajemne

Zalecam Siostrze i wszystkim naszym Siostrom miłą serdeczność i znoszenie się, tak potrzebne, by pozostać w jedności doskonałych Sióstr. [**]


20 s t y c z n i a

Komunia święta

Widok mojej podłości, gdy wspomnę na moje błędy i niewierności względem Boga sprawia, że obawiam się zbliżyć do Komunii świętej… Zdawało mi się, że moja dusza zrozumiała, iż jej Bóg chce przyjść do mnie… jak do Swego własnego dziedzictwa, czy też do miejsca zupełnie należącego do Niego. [**]


21 s t y c z n i a

Sprawiedliwość Boga

Sądzę, że Sprawiedliwość Boga może na drugim świecie bardzo surowo karać Siostry Miłosierdzia, jeżeli nie okażą wdzięczności za otrzymane od Boga łaski i nie będą im wiernie odpowiadały. [*]


22 s t y c z n i a

Służba Boża

Pobudką do wierności w służbie Bożej ma być dla nas miłość i dobroć Boża objawiająca się w zarządzeniach Jego Boskiej Opatrzności; uważnie więc obserwujmy łaski, jakich nam Bóg udziela niemal w każdej chwili. [*]


23 s t y c z n i a

Praca

Choćbyśmy w jakimś miejscu miały pozostawać tylko przez tydzień, powinnyśmy tam tak pracować, jakbyśmy tam miały być przez całe życie. [*]


24 s t y c z n i a

Zmiana (miejsca pobytu)

Pragnienie zmian oddalajmy, jako złośliwą pokusę. Kimże jesteśmy, byśmy chciały wybierać sobie drogi? Zostawmy to Bogu. [*]


25 s t y c z n i a

Powołanie

Wielu wam zazdrości służby, jaką oddajecie Bogu… Miejcie wielkie serce, dla którego nic nie jest trudne dla najświętszej miłości Boga. [**]


26 s t y c z n i a

Troska o zbawienie

Bóg żąda od nas nie tylko, byśmy swoim bliźnim służyły w potrzebach doczesnych, lecz wymaga przede wszystkim, byśmy wszelkimi siłami starały się dopomagać im zbawić duszę. [*]


27 s t y c z n i a

Nowatorstwo

Należy wystrzegać się nowatorstwa, jako rzeczy niebezpiecznej dla wszelkich Zgromadzeń. [*]


28 s t y c z n i a

Życie duszy

Życie duszy ma trwać na wieki; to też korzystajmy ze wszystkich środków danych nam przez Boga, żeby było szczęśliwe. [*]


29 s t y c z n i a

Naśladowanie Chrystusa

Słuszność wymaga, by dusze wezwane przez Boga do naśladowania Jego Syna, starały się być doskonałymi jak On, by życie ich było dalszym ciągiem Jego życia. [*]


30 s t y c z n i a

Cierpienie

Co robimy kiedy cierpimy? Uczestniczymy w zasługach cierpień Jezusa Chrystusa. [*]


31 s t y c z n i a

Maryja Matka Odkupiciela

Bóg chciał tak uczcić Maryję, że możemy powiedzieć, iż ma Ona pewna cząstkę udziału we wszystkich tajemnicach Naszego Pana: Ona uczestniczyła w Jego człowieczeństwie, przez swoją krew i pokarm dziewiczy. Przyglądając się Jej w ten sposób, gratulowałam Jej nadzwyczajnej godności, jaką dzięki temu ma w tej wielkiej i boskiej odwiecznej Ofierze Krzyża, uobecnianej i składanej na naszych ołtarzach. [**]


Wyboru dokonał

KS. ZBIGNIEW KRZYSZTOF KNOP CM