Sierpień – Św. Ludwika

DZIEŃ ZA DNIEM

MYŚLI NA KAŻDY DZIEŃ ROKU

Św. Ludwika de Marillac

SIERPIEŃ

1 s i e r p n i a

Znoszenie się wzajemne

Proszę Cię, … byś się odnowiła w duchu jedności i serdeczności, które Siostry Miłosierdzia powinny posiadać poprzez praktykowanie tej samej miłości, której towarzyszą wszystkie cnoty chrześcijańskie, szczególnie zaś wzajemne znoszenie się, ta cnota tak nam droga. Zalecam Ci ją, jak tylko mogę, jako bezwzględnie konieczną, bo ona nas zawsze usposabia do tego, byśmy nie patrzyły z rozgoryczeniem na błędy innych, ale je zawsze usprawiedliwiały, same zaś upokarzały się. [**]


2 s i e r p n i a

Miłość bliźniego

To nie wystarczy, że intencje nasze będą dobre, że wola dążyć będzie do dobrego, że będziemy czyniły dobrze jedynie z miłości dla Boga, bo równocześnie z przykazaniem miłowania Boga z całego serca, otrzymaliśmy też przykazanie miłowania bliźniego. [*]


3 s i e r p n i a

Życie wspólnotowe

Aby być wiernymi Bogu powinniśmy pozostawać w wielkiej jedności jedne z drugimi oraz… (podobnie) jak Duch Święty jest więzią Ojca z Synem, nasze życie, które dobrowolnie podejmujemy, powinno się przejawiać w tym wielkim zjednoczeniu serc. [**]


4 s i e r p n i a

Powołanie

Oddajmy się Bogu (w taki sposób), jak On tego żąda. [**]


5 s i e r p n i a

Siostra Służebna

Jest obowiązującą zasadą, że Siostry Służebne po zakończeniu urzędowania, powinny uważać się za najmniej znaczące i być najbardziej posłuszne w domu. [*]


6 s i e r p n i a

Wybaczenie

(Trzeba) zawsze oddzielać małe błędy, które pojawiają się u innych, powstrzymywać się od sądzenia i tłumacząc te pierwsze poruszenia (naszych bliźnich) tak, jak chcemy, by tłumaczono nasze, znosząc nas dla miłości Boga. [**]


7 s i e r p n i a

Miłość bliźniego

Wzajemne znoszenie ułatwia nam wszystko, co tak trudne jest dla natury, pozwalając nam nawet znaleźć pociechę w tym, do czego czujemy odrazę. [*]


8 s i e r p n i a

Służba ubogim

Ile razy, z wielką przykrością, nie możemy dla naszych ubogich zrobić wszystkiego co byśmy pragnęły, oddajmy ich w opiekę Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Ojca ubogich. [*]


9 s i e r p n i a

Natchnienie Boże

Uważne wsłuchiwanie się w natchnienia Boże sprawi, że zawsze odważnie będziemy szukać Jezusa i znajdziemy Go wszędzie. [*]


10 s i e r p n i a

Służba

Nasza służba jest miła Bogu, tylko wtedy, kiedy wypływa z dobrego serca, wyćwiczonego w umartwieniu własnego sądu i woli, pozbawionego chęci dogadzania swym zmysłom i namiętnościom. Bez tego uczynki nasze będą tylko pustym dźwiękiem. [*]


11 s i e r p n i a

Wola Chrystusa

Chcąc zrezygnować z własnej woli musicie uświadomić sobie, że ilekroć wypełniacie wolę innych tyle razy wypełniacie wolę Jezusa Chrystusa. [*]


12 s i e r p n i a

Posłuszeństwo

Posłuszeństwo wymaga od Siostry Miłosierdzia nie przyzwyczajania się do miejsca pobytu, żeby nie tylko była gotowa pójść gdziekolwiek jej każą, ale nawet by nie pragnęła być raczej w tym miejscu niż w innym. [*]


13 s i e r p n i a

Zaufanie Bogu Siostry Służebnej

Trzeba, byś odnowiła Twoje zaufanie do Boga, zdając się na Jego zrządzenia, a kontynuując, jak to czynisz, praktykowanie waszych reguł, nie powinnaś wątpić w Jego pomoc we wszystkich Twoich potrzebach. [**]


14 s i e r p n i a

Miłość

Bądźcie silne i wierne w świętej miłości, a ona zrodzi w was ufność w Opatrzność Bożą. [*]


15 s i e r p n i a

Pokora

Musimy bardzo nisko siebie cenić, jeżeli chcemy owocnie pracować dla innych i wytrwać w tej pracy. [*]


16 s i e r p n i a

Podobanie się Bogu

Powinnyśmy być wierne w najdrobniejszych rzeczach i mieć wielką chęć podobania się Bogu we wszystkim, czując zawsze Jego świętą obecność. [*]


17 s i e r p n i a

Reguły święte

Siostry pozbawione spokoju umysłu nie dają gwarancji cnoty, bo ich zmienność przeszkadza im w przyzwyczajeniu się, aby zachowywać Reguły św. Szatan podtrzymuje je zawsze w niepewności; wskutek tego zaś: jedne tracą powołanie, inne gnuśnieją w zobojętnieniu i lenistwie. [*]


18 s i e r p n i a

Poznanie siebie

Nie brakuje nam (okazji), które zmuszają nas do wyrzeczenia się naszych upodobań, by dostosować się do upodobań innych; do zerwania z naszymi przyzwyczajeniami… do przezwyciężenia naszych namiętności, by nie wzbudzać podobnych u innych. […], mamy obowiązek postępować w ten sposób, aby utrzymać serdeczność, praktykować znoszenie się, by żyć w ścisłym zjednoczeniu z prawdziwą miłością Jezusa Ukrzyżowanego. [**]


19 s i e r p n i a

Boże rady

Ponieważ często nie korzystamy z rad otrzymywanych od Boga przez święte natchnienie lub zachętę do dobrego, lub wreszcie za pośrednictwem świętych Aniołów Stróżów, więc Bóg poleca Przełożonym, by nas upominali i pouczali. Gdybyśmy tą łaską wzgardziły należałoby się obawiać, że nieskończona dobroć Boża może odebrać nam światło tak potrzebne, żeby godnie odpowiedzieć naszemu powołaniu. [*]


20 s i e r p n i a

Siostry Miłosierdzia

Oby Siostry Miłosierdzia z pomocą łaski Bożej
i z wielkiej miłości ku Niemu z Nim utożsamiały i bez reszty oddawały się służbie ubogich, żeby w ich sercach nie było miejsca na myśli zagrażające wytrwaniu w powołaniu. [*]


21 s i e r p n i a

Egoizm

Przesadna miłość siebie samego, wyrażająca się w przywiązaniu do własnej woli, jest rzeczą niebezpieczną. [**]


22 s i e r p n i a

Jedność

Jedność jest czymś tak doskonałym, że Nasz Pan zechciał się nam oddać pod piękną nazwą Komunii. Z tego powodu musimy bardzo pragnąć, by jedność zawsze panowała między nami, ponieważ Bóg ma tak wielkie w niej upodobanie. [**]


23 s i e r p n i a

Szacunek wzajemny

Bóg nas wybrał i zgromadził, dla tej samej służby – stąd wniosek, że powinnyśmy patrzeć na siebie wzajemnie, jako na ciało, ożywione tym samym duchem, lub raczej, jako na członki tego samego ciała. Będziemy się szanować, …, gdy będziemy darzyć czcią nasze Siostry. [**]


24 s i e r p n i a

Ubodzy

Bądźmy uprzejme i łagodne dla ubogich; są to nasi panowie, więc należy ich bardzo szanować i serdecznie kochać. [*]


25 s i e r p n i a

Wierność

Doskonała wierność polega na ukochaniu Jego świętej woli, chociaż najczęściej nasza wola doznaje wstrętu, gdy chodzi o spełnienie woli Bożej. [*]


26 s i e r p n i a

Naśladowanie Najświętszej Maryi Panny

Powinnyśmy zawsze mieć przed oczyma Matkę Bożą, naszą jedyną Matkę, jako wzór czystości, którą mamy zachowywać. [*]


27 s i e r p n i a

Pokora

Nie można się spodziewać, że całkowicie zdołamy zapobiec oszczerstwom i obmowom, dlatego należy je znosić, gdyż Mistrz z takim spokojem żył i umarł wśród swoich oszczerców. [*]


28 s i e r p n i a

Posłuszeństwo

Posłuszeństwo wypływać powinno nie tylko z serca, ale i z rozumu, to znaczy należy słuchać z podporządkowaniem własnego zdania. [*]


29 s i e r p n i a

Spokój

Szukajcie spokoju w wypełnianiu woli Bożej i w pracy nad swoją doskonałością. [*]


30 s i e r p n i a

Szczęście

Jakże jesteście szczęśliwe, będąc w służbie Boga i ubogich. [**]


31 s i e r p n i a

Szatan

Szatan ma zwyczaj zawsze sprzeciwiać się najlepszym uczynkom. [*]


Wyboru dokonał

KS. ZBIGNIEW KRZYSZTOF KNOP CM