Powołanie

Każde powołanie chrześcijańskie, to odpowiedź człowieka na wezwanie Boga. Chodzi  tak naprawdę o to, by pozwolić Bogu działać w swoim życiu, by zaakceptować Jego plany wobec siebie.
Są różne powołania: do życia w rodzinie poprzez pełnie roli żony i matki,  męża i ojca. Jest powołanie do życia samotnego, otwartego na przyjcie Słowa i dzielenie się nim w środowisku pracy, czy sąsiedztwie. Mówimy dzisiaj, o nauczycielach z powołania, lekarzach z powołania, pielęgniarkach z powołania – wymieniać można wiele zawodów. Kim są ci ludzie? To ci dla których praca zawodowa, a szczególnie spotkanie z drugim człowiekiem i niesiona mu  pomoc  stają  się pasją życia .
Każde powołanie jest dziełem Boga. Dlatego warto stawiać  sobie pytanie: Jakie jest moje powołanie? Jaka jest moja droga? Kim być, by żyć zgodnie z zamierzeniem Stwórcy, by zrealizować w swoim życiu Jego Świętą wolę, bo tylko wtedy człowiek będzie szczęśliwy.
Bóg w różny sposób objawia swoją wolę.
Powołanie do Kapłaństwa, do Życia Konsekrowanego – to szczególny rodzaj zaproszenia, by być tylko dla Boga. By ON był jedyną życiową pasją człowieka, by każdą chwilą życia oddawać  MU cześć i uwielbienie poprzez podejmowanie i realizowanie różnych charyzmatów i misji.
„ Do Boga należy wybór, tych, których On zechce powołać . Tylko Bóg jest Panem żniwa  i tylko On wybiera, tych, których powołuje do pracy w swojej winnicy„  – nauczał  św. Wincenty.
Przyjąć zaproszenie Boga,  to  iść przez życie naśladując  Jezusa Chrystusa, dla którego pełnienie woli Ojca stało się codziennym pokarmem.
Przyjmuje zaproszenie Boga, ten kto za prorokiem Jeremiaszem powtarza „Uwiodłeś mnie Panie, a ja  pozwoliłem się uwieść”.

Głównym celem dla którego Bóg powołał Siostry Miłosierdzia jest uczczenie Jezusa Chrystusa jako źródła i wzoru wszelkiej miłości, służąc Mu  co do ciała i  duszy w osobie ubogich.
Regułą Sióstr Miłosierdzia, czyli ich życiową  pasją jest Chrystus.  Siostry kontemplują i spotykają Chrystusa w sercu i życiu Ubogich. Główną ich troską jest umożliwić im poznanie Boga, głosić Ewangelię i uobecniać Królestwo.

Miłość Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, która ożywia i rozpala serce Siostry Miłosierdzia, przynagla ją, by spieszyła służyć wszelkiej ludzkiej niedoli.

Warto modlić się  o rozpoznanie drogi własnego powołania, ponieważ warto być szczęśliwym.

O dobry wybór stanu
(do Anioła Stróża dla dziewcząt i chłopców)

Aniele mój, Stróżu kochany.

Pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuje
za Twoją obecność w moim życiu,
dziękuje za opiekę, jaką mnie otaczasz
i za wszelkie łaski, jakie otrzymuję za
Twoim pośrednictwem.

Obecnie stoję przed trudną decyzją dotyczącą
dalszego mojego życia. Z całym zaufaniem
zwracam się do Ciebie i proszę, abyś pomógł
mi dokonać właściwego wyboru stanu,
który sam Bóg dla mnie przeznaczył z
chwilą mego przyjścia na świat.

Uporządkuj moje pragnienia,
aby odpowiadały woli Boga i wprowadź mnie
na drogę mego powołania. Wiem bowiem,
że tylko na niej mogę osiągnąć
pełnię szczęścia.

Pomóż mi, Aniele Stróżu mój, dostać się
do takiej szkoły bądź uczelni, która
odpowiada mojemu powołaniu i talentom,
którymi mnie Bóg obdarzył.

Za udzieloną mi pomoc składam gorące
dziękczynienie, a Bogu hołd uwielbienia.

Amen.

MODLITWY Sługi Bożego  Jana Pawła II

O Duchu prawdy, który zstąpiłeś w dniu Pięćdziesiątnicy, by kształtować nas w szkole Bożego słowa, wypełnij w nas tę misję, którą powierzył Ci Syn. Napełnij wszystkie serca i podtrzymuj w nich gorące pragnienie tego, co jest w życiu naprawdę wielkie i piękne, tęsknotę za ewangeliczną doskonałością, pasję zbawiania dusz. Wspieraj „robotników żniwa” i udzielaj duchowej płodności ich trudowi na niwie dobra. Spraw, by nasze serca były całkowicie wolne i czyste, pomóż nam żyć, w pełni naśladując Chrystusa, abyśmy kiedyś mogli zakosztować Twojego najwyższego daru: radości, która się nigdy nie kończy. Amen.
***
Panie Jezu, który niegdyś wezwałeś pierwszych uczniów, aby stali się rybakami ludzi, niech także i dziś rozbrzmiewa Twoje łagodne wezwanie: „Pójdź za Mną”! Udziel chłopcom i dziewczętom tej łaski, by radośnie odpowiedzieli na Twój głos! Wspieraj w apostolskim trudzie naszych biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane.
Obdarz wytrwałością naszych seminarzystów i wszystkich tych, którzy realizują swój ideał życiowy w pełnym oddaniu się Twej służbie. Rozbudź w naszych wspólnotach zapał misyjny. Poślij, o Panie, robotników na swoje żniwo i nie pozwól, by brak pasterzy, misjonarzy i tych, którzy poświęcają życie sprawie Ewangelii, doprowadził ludzkość do zguby. Maryjo, Matko Kościoła, wzorze wszystkich powołań, pomóż nam odpowiedzieć „tak” Panu, który wzywa nas do współpracy w Bożym planie zbawienia. Amen.
***
Panie Jezu Chryste, Pasterzu naszych dusz, który nieustannie pełnym miłości wzrokiem wzywasz żyjących pośród trudności współczesnego świata młodych ludzi, mężczyzn i kobiety, otwórz ich umysły, by pośród wielu głosów rozbrzmiewających wokół nich rozpoznali Twój głos, tak różny od innych, łagodny i zarazem potężny, który także dzisiaj powtarza: „przyjdź i chodź za Mną”.
Wzbudź w sercach naszej młodzieży wielkoduszny zapał, spraw, że stanie się wrażliwą na oczekiwania braci, którzy wołają o solidarność, pokój, prawdę i miłość. Skieruj serca młodych ludzi na drogę ewangelicznego radykalizmu, który może współczesnemu człowiekowi objawić niezmierzone bogactwa Twojej miłości. Wezwij ich, przyciągnij do siebie z właściwą Tobie dobrocią. Weź ich, aby zaznali słodyczy bycia Twoją własnością! Poślij ich, by głosili Twoją prawdę i w ten sposób na zawsze pozostali w Tobie. Amen.
***
Panie Jezu, który posłałeś tych, których chciałeś, poślij wielu do pracy dla Ciebie, do pracy z Tobą. Ty, który oświeciłeś swoim słowem tych, których powołałeś, oświeć nas darem wiary w Ciebie. Ty, który podtrzymywałeś ich w trudnościach, pomóż nam przeżyć nasze trudności. A jeśli ktoś pójdzie za Tobą, niech Twoja miłość ogrzewa to powołanie od chwili jego powstania, zapewnia mu wzrost i wytrwanie do końca. Amen.
***
Do Ciebie się zwracamy, Matko Kościoła. Do Ciebie, której „fiat” otworzyło drzwi dla obecności Chrystusa w świecie, w historii i w duszach; do Ciebie, która przyjęłaś z pokornym milczeniem i całkowitym oddaniem się wezwanie Najwyższego.
Spraw, by liczni mężczyźni i kobiety potrafili dziś znów rozpoznawać zapraszający głos Twojego Syna: „Pójdźcie za Mną” Spraw, by znaleźli odwagę potrzebną, aby opuścić swoje rodziny, zajęcia, ziemskie nadzieje i pójść za Chrystusem drogą przez Niego wyznaczoną.
Wyciągnij swoją, matczyną rękę nad misjonarzami rozproszonymi po całym świecie, nad zakonnikami i zakonnicami pomagającymi starszym, chorym, niepełnosprawnym, sierotom; nad zaangażowanymi w nauczanie, nad członkami instytutów świeckich, będących cichym zaczynem dobrych dzieł; nad tymi, którzy w klauzurze żyją wiarą i miłością, wypraszając zbawienie świata. Amen.

MODLITWA Benedykta XVI

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wieczną pamięć o Twoim Synu Jezusie za pomocą, których nieustanni odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata. Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy przez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość z Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego. Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami!