Październik – Św. Wincenty

DZIEŃ ZA DNIEM

MYŚLI NA KAŻDY DZIEŃ ROKU

Św. Wincenty A Paulo

PAŹDZIERNIK

1 p a ź d z i e r n i k a

Łaska nawracania

Nieufność do własnych sił jest fundamentem ufności złożonej w Bogu. Bez tego okażemy się słabszymi niż jesteśmy. Ufność złożona w Bogu pozwala nam zdziałać bardzo wiele, albo lepiej, to Bóg będzie działał w nas i przez nas. Zaufaj więc naszemu Panu, który zawsze jest przy tobie. Jeżeli będziesz się do Niego uciekał, On uzdolni cię do każdego dzieła (SVPH III, 124).


2 p a ź d z i e r n i k a

Umartwienie

Komu należy się od nas posłuszeństwo? Reguły zaczynają od Ojca świętego. To wspólny ojciec wszystkich chrześcijan, widoma głowa Kościoła, namiestnik Jezusa Chrystusa, następca św. Piotra. Winniśmy mu posłuszeństwo my, którzy zostaliśmy posłani, aby nauczać ludzi posłuszeństwa wobec najwyższego pasterza dusz naszych. Powinniśmy dawać im przykład …. Powinniśmy patrzeć na niego w świetle wiary, jak na Jezusa Chrystusa. Powinniśmy widzieć w nim Jezusa Chrystusa (SVPH XI, 692).


3 p a ź d z i e r n i k a

Nawrócenie

Jeżeli pragniemy otrzymać łaskę nawracania ludzi, musimy zabiegać o pokorę. Ceni się człowieka i wierzy się mu nie dlatego, że jest uczony, ale dlatego, że jest dobry (SVPH I, 320).


4 p a ź d z i e r n i k a

Siostry Miłosierdzia

Siostry umartwione nie myślą o niczym innym, jak tylko o oddaniu się Bogu. Wierzą, że to, co wiele kosztuje, jest najlepszym środkiem do zjednoczenia z Bogiem (SVPH IX, 967).


5 p a ź d z i e r n i k a

Pokusa

Bóg pozwala, aby przychodziły na człowieka pokusy tak, jak pozwalał, aby doświadczał ich nasz Pan (SVPH III, 160).


6 p a ź d z i e r n i k a

Łaska

Jeżeli wszystkiemu co czynicie towarzyszą trzy cnoty: prostota, pokora i miłość, wówczas wasze czyny stają się złotem i są miłe Panu Bogu. To się nazywa stanem łaski uświęcającej. Bóg raduje się pięknem takiej duszy i wszystkim, czego ona dokonuje. Jak piękne są dusze ozdobione łaską uświęcającą (SVPH IX, 755, 1129).


7 p a ź d z i e r n i k a

Sprawiedliwość

Miłość nie może istnieć bez sprawiedliwości (SVPH II, 48).


8 p a ź d z i e r n i k a

Pokusa

Doskonałym środkiem przeciw uleganiu pokusom jest zamknięcie im dostępu do oczu i serca (SVPH IX, 325, 615).


9 p a ź d z i e r n i k a

Ekumenizm

Św. Wincenty radził misjonarzom, by – nie polemizowali nigdy z heretykami, ani podczas kazań, ani przy innych okazjach; by nie prorokowali i nie obrażali ich pastorów, bo z doświadczenia wiadomo, iż nie nawraca się ich podczas dysput i polemik, lecz dobrocią i łagodnością (SVPH I, 441, 470; II, 366; XI, 753).


10 p a ź d z i e r n i k a

Śluby święte

W tradycji Starego Testamentu całopalenie było ofiarą składaną Bogu. Dar spalano w ogniu. Nic nie pozostawało ani dla przynoszącego ofiarę, ani dla składającego ją. Ten, kto składa śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, oddaje się Bogu rezygnując z bogactwa, przyjemności i zaszczytów. Jest to całopalenie, moi bracia, bo taki człowiek poświęca Bogu swoje sądy i swoją wolę (SVPH XI, 643).


11 p a ź d z i e r n i k a

Szacunek do lekarzy

Moje siostry, musicie z szacunkiem odnosić się do lekarzy; sumiennie przestrzegać ich poleceń odnośnie do opieki nad chorymi i nie zaniedbywać niczego, co dotyczy leczenia: godzin podawania leków i odpowiednich ich dawek, bo od tego często zależy życie chorych. Starajcie się zapamiętać sposób postępowania lekarzy w miastach, abyście mogły korzystać z tych doświadczeń, kiedy same znajdziecie się wśród chorych na wsi. Ważne jest, abyście potrafiły puszczać krew; abyście wiedziały, kiedy to można robić, z jakich miejsc i w jakich ilościach; abyście wiedziały, kiedy można postawić bańki; kiedy, jakie i w jakich ilościach stosować leki. Starajcie się pytać lekarzy o te wszystkie sprawy (SVPH IX, 214).


12 p a ź d z i e r n i k a

Łaska

Jeżeli ktoś nie korzysta należycie z łaski, wtedy Bóg daje ją innym (SVPH XI, 803).


13 p a ź d z i e r n i k a

Ufność

Ufność musi być stała i niezłomna. Nawet w najtrudniejszych sytuacjach i w chwilach załamań, nawet gdy popełniamy grzechy, Bóg jest wierny w swojej miłości i bez wahania możemy Mu zaufać (SVPH XI, 272).


14 p a ź d z i e r n i k a

Bóg

Prośmy Boga, aby dał Zgromadzeniu takiego ducha i takie serce, które pozwoli nam iść na wszystkie strony świata; aby nam dał serce Bożego Syna, serce naszego Pana, które pozwoli nam postępować, jak on postępował (SVPH XI, 190).


15 p a ź d z i e r n i k a

Modlitwa

Należy się modlić każdego dnia, więcej nawet, żadna minuta nie powinna upływać bez modlitwy (SVPH IX, 386).


16 p a ź d z i e r n i k a

Pokora

Idzie siostra z ochotą do parafii, bo życzą sobie tego Panie Miłosierdzia i dobrze o niej mówią. Inna siostra chętnie rozmawia z ubogimi i służy im, bo chwalą ją za jej sumienność. Moje siostry, takie postępowanie jest stosowaniem się do zasad tego świata, jest spełnianiem zadań dla własnej satysfakcji. Strzeżcie się takiego myślenia i postępowania (SVPH IX, 762).


17 p a ź d z i e r n i k a

Umartwienie

Niezawodnym środkiem zapewniającym obojętność jest ciągłe umartwienie wewnętrzne i zewnętrzne. Nie potrafię wskazać innego. Przede wszystkim musimy zrobić rachunek sumienia dla zorientowania się, do czego mamy największą skłonność. Kiedy już to ustalimy, musimy podjąć trud oderwania się od tej rzeczy, musimy uwolnić nasze serce od przywiązania do jakiegokolwiek stworzenia, musimy umartwiać nasze zmysły i nasze uczucia (SVPH XI, 536).


18 p a ź d z i e r n i k a

Opuścić Boga dla Boga

Jeżeli z woli Bożej musicie w niedzielę czuwać przy chorym i nie możecie uczestniczyć w Mszy św.
chociaż jest to obowiązkiem, powinnyście pozostać przy chorym. To się nazywa opuścić Boga dla Boga (SVPH IX, 725).


19 p a ź d z i e r n i k a

Zgromadzenie Misji

Istotą naszego powołania jest praca dla zbawienia ubogich wieśniaków, wszystko inne jest dodatkiem. Głosimy rekolekcje dla kandydatów do święceń, prowadzimy seminaria duchowne, ponieważ jesteśmy przekonani, iż jest to pożyteczne dla zachowania trwałości owoców misji. Naśladujemy w tym wielkich zdobywców, którzy na zajętych terytoriach zakładają garnizony, bo obawiają się, żeby nie stracić zdobytych z takim wysiłkiem ziem. Jakież to szczęście, że uczestniczymy w posłannictwie samego Jezusa Chrystusa. Któż bowiem lepiej naśladuje Chrystusa, niż ci, co głoszą Ewangelię ubogim? (SVPH XI, 55).


20 p a ź d z i e r n i k a

Komunia święta

Komunia św. jest najlepszym lekarstwem na nasze słabości i umocnieniem w trudnościach. Bardzo ważna jest modlitwa, ale o wiele ważniejsze jest zjednoczenie z Bogiem w Komunii św. (SVPH IX, 460).


21 p a ź d z i e r n i k a

Praca dla chwały Bożej

Wszystkie swoje zajęcia należy uświęcać kierowaniem ich ku Bogu. Bardziej niż o ich sumienne spełnianie, należy troszczyć się o odnajdywanie w nich chwały Bożej. Nasz Pan chce, abyśmy przede wszystkim szukali Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Możemy być wówczas pewni. że wszystko będzie nam dodane (SVPH XI, 430).


22 p a ź d z i e r n i k a

Wyrzeczenie

Musisz wyrzec się samego siebie, aby przyoblec się w ducha Jezusa Chrystusa (SVPH XI, 236).


23 p a ź d z i e r n i k a

Duch Święty

Duch Święty kieruje Kościołem za pośrednictwem soborów. To od Niego pochodzi światło, które na całej ziemi oświeca świętych i oślepia grzeszników, rozstrzyga wątpliwości, wyjaśnia prawdę, ujawnia błędy i wskazuje prawą drogę Kościołowi i każdemu wiernemu (SVPH XI, 803).


24 p a ź d z i e r n i k a

Ubóstwo

Nasz duch opiera się na ubóstwie. Duch ubóstwa jest duchem Boga. Musimy gardzić tym, czym Bóg gardzi i darzyć szacunkiem to, co Bóg szanuje. Musimy szukać tego i kochać to, co Bóg kocha. … Duch świata jest duchem posiadania, duchem wygodnictwa i zadowolenia, duchem antychrysta. (SVPH XI, 140-141).


25 p a ź d z i e r n i k a

Modlitwa

Modlitwa Jest tym dla duszy, czym dusza dla ciała. Jak ciało bez duszy jest martwe, tak dusza bez modlitwy jest pozbawiona żywotności i siły (SVPH IX, 381, 1106, 1117).


26 p a ź d z i e r n i k a

Powołanie

Jeden misjonarz sprowadzony przez Boga może uczynić więcej dobra, niż wielu innych, którzy przychodzą bez prawdziwego powołania (SVPH VIII, 285).


27 p a ź d z i e r n i k a

Reguły

Mówię wam, że wśród rad ewangelicznych nie ma nic świętszego i doskonalszego nad to, co zostało zapisane w regułach danych nam przez Boga (SVPH IX, 293).


28 p a ź d z i e r n i k a

Gorliwość

Jeżeli miłość jest ogniem, gorliwość jest tego ognia płomieniem; jeżeli miłość jest słońcem, gorliwość jest jego promieniem (SVPH XI, 553, 590).


29 p a ź d z i e r n i k a

Zgoda

Czy sądzicie, że możecie podobać się Bogu, jeżeli nie będziecie zjednoczone wzajemną miłością? Nie, moje córki! Bóg woli zgodę między osobami, niż składane przez nie ofiary (SVPH IX, 1022).


30 p a ź d z i e r n i k a

Misje ludowe

Naszym powołaniem jest nauczanie wieśniaków. Nasz Pan chce, abyśmy głosili Ewangelię ubogim. Sam przyjął to jako własne zadanie. Teraz chce, abyśmy kontynuowali Jego posłannictwo (SVPH XI, 386).


31 p a ź d z i e r n i k a

Powołanie

Powinniśmy wspomagać tych, którzy chcą postępować za Chrystusem, aby mogli odkryć drogę, jaką pragnie prowadzić ich Bóg. Pozwólmy działać Bogu. Cieszmy się, że możemy z Nim współdziałać. Jeżeli nasze Zgromadzenie będzie tak postępować, zasłuży na Boże błogosławieństwo. My z radością przyjmujemy tych, których posyła nam Bóg (SVPH XI, 301-302).


Wyboru dokonał

KS. ZBIGNIEW KRZYSZTOF KNOP CM