Marzec – Św. Wincenty

DZIEŃ ZA DNIEM

MYŚLI NA KAŻDY DZIEŃ ROKU

Św. Wincenty A Paulo

MARZEC

1 m a r c a

Boża Opatrzność

Łaska ma właściwe chwile działania. Zawierzmy całkowicie Opatrzności i strzeżmy się, aby jej nie wyprzedzać (SVPH II, 381).


2 m a r c a

Misje zagraniczne

Oddajmy się Bogu, abyśmy na całej ziemi mogli głosić świętą Ewangelię. Nie powstrzymają nas żadne przeszkody i żadne trudności. Przecież chodzi o chwałę Ojca Przedwiecznego, o skuteczność nauczania i męki Jego Syna (SVPH XI, 290).


3 m a r c a

Chrystus wzorem działania

Gdy chodzi o jakieś dobre dzieło, zawsze należy pytać Syna Bożego: „Panie, gdybyś był na moim miejscu, co byś uczynił w tej sytuacji? Jak byś nauczał ludzi? Jak byś pomógł choremu tak co do duszy, jak co do ciała?” (SVPH XI, 240).


4 m a r c a

Kapłani wobec ubogich

Kiedy kapłani poświęcają się służbie ubogim, czynią to, co czynił nasz Pan. Czyż ubodzy nie są naszymi braćmi? Jeżeli zaniedbują ich księża, to któż im pomoże? Dlatego, gdyby wśród nas był ktoś, kto chciałby głosić Ewangelię ubogim, a nie chciał ich wspierać; troszczyć się o ich dobro duchowe, a nie materialne; troszczyć się o ich zbawienie, a nie o ich sprawy doczesne; to mówię mu, że naszym obowiązkiem jest troska o całego człowieka, o jego ciało i duszę. Naszym obowiązkiem jest też troska o to, by ubogim służyli inni (SVPH XI, 393).


5 m a r c a

Kapłaństwo

Kapłaństwo jest najdoskonalszym stanem życia na ziemi; jest uczestniczeniem w życiu naszego Pana. Gdybym wiedział, jak wielka jest godność kapłana, wtedy gdy zuchwale decydowałem się na przyjęcie święceń, wybrałbym raczej pracę na roli niż uczestniczenie w tak wielkiej tajemnicy (SVPH V, 540).


6 m a r c a

Powołanie misyjne

Jako dobre Siostry Miłosierdzia musicie być gotowe iść wszędzie, gdzie zostaniecie posłane, nawet do Afryki lub do Indii (SVPH IX, 752).


7 m a r c a

Przełożeni

Kiedy superior, jako posiadający władzę od Boga, mówi: Ja nakazuję, nie można sprzeciwić się jego poleceniu, bez sprzeciwiania się Bogu i temu, czego Bóg wymaga (SVPH XI, 119).


8 m a r c a

Ewangelizacja

Głoszenie Ewangelii ubogim nie ogranicza się do wyjaśniania tajemnic koniecznych do zbawienia. Wymaga postępowania zgodnie z nauką proroków; wymaga, abyśmy czynili Ewangelię skuteczną (SVPH XI, 393).


9 m a r c a

Siostry Miłosierdzia

To sam Bóg wybrał dla was tę nazwę [Siostry Miłosierdzia]. Starajcie się ją zachować. Troszczcie się o miłosierdzie, które jest znakiem miłości Boga i bliźniego oraz wzajemnej miłości sióstr, aby Bóg nie wykreślił was z księgi życia. Wszyscy jesteśmy nędznymi grzesznikami. Dziękujmy przeto Bogu za to, że dał nam tak łatwy sposób życia w zgodzie i jedności. Prośmy Go o łaskę zachowania na zawsze takiego usposobienia wewnętrznego, którego przejawem najdoskonalszym jest miłość Boga, najważniejszym – miłość bliźnich, zwłaszcza ubogich, a najpotrzebniejszym – wzajemna miłość sióstr. Jakież to piękne usposobienie! (SVPH IX, 1026).


10 m a r c a

Opatrzność Boża

Szczęście wieczne możemy zapewnić sobie jedynie wtedy, gdy całkowicie powierzymy się Bożej opatrzności, aby całym sercem postępować za Chrystusem i służyć ubogim (SVPH III, 359).


11 m a r c a

Tolerancja

Tolerancja we wspólnocie spełnia funkcje podobne do układu nerwowego w ciele człowieka (SVPH XI, 348).


12 m a r c a

Łaska

Chcemy czynić dobro, ale nie jest to możliwe bez pomocy łaski. Chcemy wypełniać nasze dobre postanowienia, ale nie jest to możliwe bez pomocy łaski. Bez Boga nie można nic dobrego pomyśleć, ani powiedzieć. Jest to niemożliwe bez pomocy łaski wysłużonej nam przez Chrystusa (SVPH IX, 1051, 1107).


13 m a r c a

Modlitwa

Od modlitwy zależy wszystko: wytrwanie w powołaniu, owocność pracy, unikanie grzechu, żywotność miłości. Jednym słowem, od niej zależy zbawienie (SVPH XI, 285).


14 m a r c a

Służba chorym

Powinniśmy służyć chorym i przyczyniać się do tego, aby służyli im inni. Taka posługa jest głoszeniem Ewangelii słowem i czynem. Na tym polega doskonałość. Tak postępował nasz Pan, a więc my, którzy uczestniczymy w Jego kapłaństwie na ziemi, powinniśmy postępować podobnie (SVPH XI, 393).


15 m a r c a

Najświętszy Sakrament

Nasz Pan ustanowił Najświętszy Sakrament jako podstawę życia religijnego. Uczynił to w nocy przed męką jako uroczysty testament wyrażający Jego nieskończoną miłość ku rodzajowi ludzkiemu. Uczynił to, abyśmy pojednani z Bogiem w zbawczej męce i śmierci, mogli każdego dnia doznawać owoców tej ofiary i przyjmować Jego święte Ciało. Nędza człowieka jest bowiem tak wielka, że bez tego niezwykłego lekarstwa łatwo ulegałaby złym skłonnościom upadłej natury (SVPH X, 40).


16 m a r c a

Miłosierdzie chrześcijańskie

Kto sam doświadczył własnej ludzkiej słabości i przeżył własną udrękę, ten potrafi zrozumieć cierpienia innych. Kto stracił jakieś dobra materialne, doznał uszczerbku zdrowia lub dobrego imienia, ten lepiej niż inni może pocieszać doświadczanych przykrościami i bólem (SVPH XI,716).


17 m a r c a

Różaniec

[Różaniec] Jest to piękna modlitwa, odpowiednia zwłaszcza dla Sióstr Miłosierdzia, które potrzebują skutecznej pomocy dla zachowania czystości (SVPH IV, 551).


18 m a r c a

Pokój

Dla zachowania pokoju lepiej ponieść stratę, niż procesować się (SVPH VII, 362).


19 m a r c a

Męstwo misjonarskie

Ja sam choć stary i słaby, zachowuję w sobie gotowość. Jestem zdecydowany iść nawet do Indii dla zdobywania dusz dla Boga, nawet gdyby mi przyszło umrzeć w drodze na statku (SVPH XI, 281).


20 m a r c a

Chorzy w Zgromadzeniu

Musimy uwierzyć, że osoby chore są błogosławieństwem dla domu i dla całego Zgromadzenia. Musimy w to uwierzyć ze względu na naszego Pana Jezusa Chrystusa, który przyjął mękę i krzyż i który stał się człowiekiem, aby cierpieć (SVPH XI, 345).


21 m a r c a

Wiara

W pracy nad zbawieniem dusz kierować się zawsze światłem wiary (SVPH XI, 724).


22 m a r c a

Ocenianie bliźnich

Moje córki, uważajcie zawsze wasze siostry za dobre i doskonalsze od was. Jeżeli będziecie tak postępować, wasze Zgromadzenie stanie się rajem (SVPH IX, 999).


23 m a r c a

Boża Opatrzność

Prośmy naszego Pana, aby wszystko było zgodne z Jego Opatrznością. Niech nasza wola będzie zawsze poddana Jego woli w taki sposób, aby między Nim i nami panowała jedność, która pozwoli nam radować się Jego miłością teraz i w wieczności (SVPH III, 177).


24 m a r c a

Powołanie

Do Boga należy wybór tych, których On zechce powołać (SVPH VIII, 285).


25 m a r c a

Chrystus w ubogich

[Ubodzy] są mistrzami i panami. Tym co zobowiązuje was do służenia ubogim z szacunkiem i oddanie jako waszym panom jest fakt, iż oni reprezentują wobec was osobę naszego Pana, który mówił: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili (SVPH IX, 916).


26 m a r c a

Służba apostolska

Nie wystarczy, że spełniamy zadania zlecone nam przez Boga. Musimy jeszcze czynić to w imię Jego miłości i zgodnie z tym, jak On chce, aby te zadania były spełniane. Oznacza to, że wszystko, co czynimy, powinniśmy wykonywać tak, jak Chrystus w czasie ziemskiego życia. Inaczej bowiem nasze czyny nie będą miały wartości zbawczej, nie będą zasługujące (SVPH XI, 309).


27 m a r c a

Miłość

Miłość nie pozwala patrzeć na cierpienia osoby kochanej bez współczucia i bez chęci zaradzenia złu. Sprawia, że kochający płaczą z płaczącymi. Osoby przejęte miłością mają te same uczucia. Nie ma prawdziwej miłości w sercu, kto nie cierpi na widok udręki ubogich. Wiemy, jak czuły pod tym względem był Syn Boży (SVPH XI, 560).


28 m a r c a

Świadectwo wzajemnej miłości

Gdzie Jest miłość wzajemna, tam słodkim jest każdy trud i każda praca Jest łatwa. Silniejszy wspiera słabszego, a słabszy kocha silniejszego. Wzajemnie wypraszają sobie pomoc Bożą. Jeśli taka będzie, nasza wspólnota znajdzie upodobanie w oczach Boga i będzie zbudowaniem dla Kościoła. Bóg będzie dawał jej wzrost i pomnażał szeregi pracowników przyciąganych taką miłością (SVPH III, 234).


29 m a r c a

Praca

Duchowny powinien mieć więcej pracy, niż zdoła wykonać (SVPH XI, 121).


30 m a r c a

Gorliwość

Bardzo łatwo … od niedostatku gorliwości przejść do jej nadmiaru. Wtedy człowiek staje się zbyt surowy dla siebie i innych. Mówi się, że dobre wino łatwo może zamienić się w ocet. To prawda, że gorliwość jest duszą wszystkich cnót, ale musi to być gorliwość rozważna (SVPH II, 62).


31 m a r c a

Jedność w Zgromadzeniu

Brak jedności w Zgromadzeniu pozbawia nas Bożych łask (SVPH IX, 108).


Wyboru dokonał

KS. ZBIGNIEW KRZYSZTOF KNOP CM