Marzec – Św. Ludwika

DZIEŃ ZA DNIEM

MYŚLI NA KAŻDY DZIEŃ ROKU

Św. Ludwika de Marillac

MARZEC

1 m a r c a

Życie wspólnotowe

Zdawało mi się, że aby być wiernymi Bogu, powinnyśmy żyć w wielkiej jedności jedne z drugimi…, jak Duch Święty, który jest jednością Ojca i Syna. [**]


2 m a r c a

Bóg Ojciec

Wspólny nasz Ojciec wie, co komu potrzeba; zasmuca i pociesza, jak mu się podoba. Jeżeli naprawdę kochamy Jego świętą wolę, nic nas nie może zasmucić bo wiemy, że nas kocha i chce naszego dobra. [*]


3 m a r c a

Pokora

Pracujmy wspólnie nad dziełem Bożym z wielką łagodnością i pokorą; od tego bowiem zależy gruntowna cnota. [*]


4 m a r c a

Miłość Chrystusa

Bądźmy pewne, że jeśli przebywamy na Kalwarii, Jezus Ukrzyżowany spogląda na nas z miłością. [*]


5 m a r c a

Służba ubogim

Gdy myślę o szczęściu Was wszystkich, podziwiam Opatrzność, że Was wybrała. Korzystajcie dobrze z tego i zadawalajcie Boga, służąc Waszym Mistrzom z pobożnością, słodyczą i pokorą. [*]


6 m a r c a

Pojednanie

Upadnij do jej [Współsiostry] stóp i proś o przebaczenie wszystkich swoich oschłości względem niej i wszystkich przykrości, jakie jej wyrządziłaś, przyrzekając, że przy pomocy łaski Bożej, będziesz ją kochać tak, jak tego pragnie sam Jezus Chrystus. [**]

7 m a r c a

Rada dla Sióstr Służebnych

Przyzwyczajajcie się do tego, żeby prosić a nie rozkazywać, uczyć własnym przykładem, a nie przez nakazy. [*]


8 m a r c a

Chore Siostry

Siostry chore powinny sobie dodawać otuchy w cierpieniach, są bowiem w położeniu, w którym więcej mogą oddać czci Bogu niż w innym, ponieważ wypełniają Jego świętą wolę. [*]


9 m a r c a

Zgromadzenie w służbie ubogim

Och, jakim byłoby szczęściem, gdyby Zgromadzenie bez obrażania Boga mogło służyć jedynie ubogim pozbawionym wszystkiego! Z tego to powodu nasze Zgromadzenie nie powinno nigdy zrezygnować z oszczędności, ani zmieniać sposobu życia. [**]


10 m a r c a

Szacunek

Jeżeli przyzwyczaimy się szanować nasze Siostry i mówić o nich dobrze, wytworzy się w Zgromadzeniu duch jedności, słodyczy i prawdziwej miłości, według tego, co jak mi się zdaje, jest zamiarem Bożym w utworzeniu Zgromadzenia. [**]


11 m a r c a

Opieka Najświętszej Maryi Panny

Posłusznie oddajmy się w opiekę macierzyńską Najświętszej Dziewicy, aby pomagała nam w wypełnieniu woli Bożej. [*]


12 m a r c a

Miłość

Życzę wszystkim naszym Siostrom, by były napełnione wielką miłością, która by je delikatnie zwróciła ku Bogu i ku służbie ubogim z ofiarnością. [**]


13 m a r c a

Czystość

Dla zachowania czystości konieczne są dwie cnoty: skromność i zamiłowanie skupienia. [*]


14 m a r c a

Obowiązki

Trudno jest wywiązać się z naszych obowiązków, ale Bóg, Który nam je nałożył, nie odmówi nam Swej łaski. Dla jej uzyskania, z pokorą, nie ufając sobie, całą nadzieję pokładajmy w Bogu. [*]


15 m a r c a

Ubóstwo

W ubóstwie leży szczęście naszego Zgromadzenia. [*]


16 m a r c a

Lektura

Najpotrzebniejszą lekturą Sióstr Miłosierdzia są Reguły i naśladowanie Jezusa Chrystusa. [*]


17 m a r c a

Dobroć Boga

Jeżeli będziemy pamiętały o obecności Bożej, dobroć Boża na pewno wskaże nam, jakiego umartwienia zmysłów i namiętności od nas wymaga, oraz jakich cnót, żebyśmy były miłe w jego oczach. [*]


18 m a r c a

Siostry Miłosierdzia

Siostry Miłosierdzia zastanówcie się nad waszą nazwą! Jest to ciągła przestroga, że jesteście w szczególny sposób zobowiązane do ćwiczenia się w szlachetnej cnocie miłości. [*]


19 m a r c a

Podobanie się Bogu

Myślmy tylko o tym, żeby przez dobre postępowanie podobać się Bogu. Brak pomocy zewnętrznej ze strony ludzi posłuży nam do postępu w świętej miłości. Pan nasz znajduje przyjemność w tym, by być najdroższym przewodnikiem takich dusz. [*]


20 m a r c a

Powołanie

Kim jesteśmy, że chciałybyśmy być wolne od wszelkiej niewygody, podczas gdy otrzymałyśmy jedną z największych łask, jaką Bóg może wyświadczyć swemu stworzeniu, z jakiegokolwiek pochodziłby stanu, wzywając nas do swojej służby? [**]


21 m a r c a

Posłuszeństwo

Posłuszeństwo sprawia, że każde nasze działanie wyprasza łaski i jest miłe Bogu. [*]


22 m a r c a

Służba ubogim

Wypełniajmy jak najdokładniej nasze Reguły, jednak bez uszczerbku dla służby ubogim; służenie im powinnyśmy stawiać ponad wszystko, zawsze jednak w odpowiedni sposób, a nie dla własnych zachcianek. [*]


23 m a r c a

Naśladowanie Chrystusa

Musimy mieć nieustannie przed oczyma nasz wzór, którym jest przykładne życie Jezusa Chrystusa, do naśladowania którego jesteśmy wezwane nie tylko jako chrześcijanki, ale także jako wybrane przez Boga, by Mu służyć w osobie ubogich. [**]


24 m a r c a

Miłość bliźniego

Korzystać z każdej sposobności, by zrobić coś dobrego dla bliźniego. [*]


25 m a r c a

Reguły święte

Przez zachowanie Reguł najlepiej wykażemy znajomość naszych obowiązków względem Boga. Pan Bóg bowiem wiedząc, czego nam potrzeba do zbawienia, ten właśnie środek podał nam w tym celu razem ze Swoją łaską. [*]


26 m a r c a

Służba ubogim

Ile razy patrzę na wspaniałe zakłady, w których wszystko na początku układa się pomyślnie obawiam się zawsze o przyszłość. Jedynie pamięć o zadaniu służenia ubogim, może Siostry Miłosierdzia utrzymać w granicach ich obowiązków. [*]


27 m a r c a

Chęć podobania się Bogu

Jeżeli jedyną naszą troską jest chęć podobania się Bogu, możemy być przekonane, że Bóg będzie troszczył się o nas. [*]


28 m a r c a

Dobre uczynki

Myślmy tylko o tym, aby dobrze czynić w celu podobania się Bogu. [*]


29 m a r c a

Chwała Boża

Kiedy miłość napełnia nasze serca, pragniemy i szukamy tylko chwały Bożej. [*]


30 m a r c a

Komunia święta

Trzeba, byśmy – przystępując do Komunii – miały zawsze czystą intencję, bez domieszki żadnych ludzkich względów, ale czyniąc to z miłości, jaką powinnyśmy darzyć święte i boskie człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, by Mu być wiernymi w odpowiadaniu na miłość, jaką ma dla nas, w tym Najświętszym Sakramencie. [**]


31 m a r c a

Pycha

Działaniu Bożemu w duszy i zamiarom Bożym najwięcej sprzeciwia się pycha i wszystkie jej skutki. [*]


Wyboru dokonał

KS. ZBIGNIEW KRZYSZTOF KNOP CM