Listopad – Św. Wincenty

DZIEŃ ZA DNIEM

MYŚLI NA KAŻDY DZIEŃ ROKU

Św. Wincenty A Paulo

LISTOPAD

1 l i s t o p a d a

Duch Święty

Oby Duch Święty napełnił wasze serca ogniem miłości, abyście mogły wiernie praktykować wszystkie cnoty (SVPH IX, 103).


2 l i s t o p a d a

Doskonałość

Doskonałość nie polega na ekstazach, lecz na dokładnym pełnieniu woli Boga. Kto tak postępuje jest doskonały i nie brak mu niczego. Ale czy jest taki człowiek? Przecież nawet święty siedmiokroć w ciągu dnia upada. Tylko Syn Boży, który stał się człowiekiem, jest doskonały. Nie brak Mu niczego. Jest doskonały we wszystkim. A kto spośród ludzi jest doskonały? Ten, kto potrafi dostosować swawolę do woli Boga. Doskonałość bowiem polega na pełnym zjednoczeniu naszej woli z wolą Boga. Kto to osiągnie, ten będzie doskonały (SVPH XI, 211-212).


3 l i s t o p a d a

Łaska Boża


Człowiek sam z siebie może tylko grzeszyć. Natomiast nic dobrego nie może uczynić bez pomocy łaski Bożej …. Dlatego musicie prosić naszego Pana, aby wskazywał wam, co macie czynić; aby Jego dobroć działała w was, przez was i z wami (SVPH IX, 1095).


4 l i s t o p a d a

Wielbienie Boga

Wśród aktów religijnych wielbienie Boga jest na pierwszym miejscu … Jest ono wyższe niż ofiara … Trzeba uznać istnienie i mieć pewne poznanie Jego doskonałości zanim złoży się Mu ofiarę. To jest naturalne. Dary ofiaruje się tym, o których się wie, że są wielkimi: królom, książętom. Bóg zachował ten sam porządek w tajemnicy wcielenia. Anioł najpierw uznał Maryję za pełną łaski: jesteś w pełni ubogacona darami Boga. Następnie daje Jej piękny dar. Duch Święty dopełnia tajemnicy wcielenia. Uwielbienie wyprzedziło ofiarę. To postępowanie Boże ukazuje nam, jak sami powinniśmy się zachować (SVPH XI, 605).


5 l i s t o p a d a

Misje ludowe

[Mała metoda] pochodzi z nieba i pozwala przemawiać na wzór Syna Bożego i apostołów (SVPH XI, 166).


6 l i s t o p a d a

Lenistwo

Lenistwo jest złą macochą dla wszystkich cnót. Tej wady można uniknąć, jeżeli zawsze jest się zajętym czymś pożytecznym (SVPH X, 486).


7 l i s t o p a d a

Cierpienie drogą do świętości

Bóg bardzo cię kocha. Doznaje chwały w twoich cierpieniach. Pragnie uświęcać cię coraz bardziej i pozwala ci zakosztować miłości, jaka panuje w niebie i na ziemi. Syn Boży zapewnia, że cierpienie jest źródłem szczęścia i że Jego chwała staje się udziałem tych, którzy cierpią z miłości do Niego (SVPH III, 372).


8 l i s t o p a d a

Misje ludowe

Cokolwiek byśmy czynili, nie uwierzą nam, jeżeli nie okażemy miłości i współczucia tym, którym głosimy Dobrą Nowinę (SVPH I, 320).


9 l i s t o p a d a

Pokusa

Doświadczenie przez pokusy jest … Bożą łaską i znakiem Jego miłości (SVPH IX, 658).


10 l i s t o p a d a

Cnota czystości

Jest ona dwojaka: pierwsza ludzi żyjących w małżeństwie skłania do panowania nad nieuporządkowaną pożądliwością; druga – usuwa z serca wszelką pożądliwość, wszelkie złe skłonności i wszelkie upodobanie w uczynkach nieczystych … Pomyślmy tylko, jak szczególną cnotą jest czystość i jak zły duch bardzo zabiega, abyśmy ją stracili (Konferencja wygłoszona do misjonarzy 12 XII 1659r.).


11 l i s t o p a d a

Ubóstwo

Jest ono dobrowolnym wyrzeczeniem się wszelkich dóbr ziemskich ze względu na Boga, aby Mu doskonalej służyć i zapewnić sobie zbawienie; jest wyrzeczeniem się i opuszczeniem wszystkiego. Chodzi nie tylko o wyrzeczenie zewnętrzne, ale – i to przede wszystkim – o wewnętrzne. Razem z porzuceniem bogactw należy wyrzec się przywiązania do wszystkich zgubnych dóbr tego świata (SVPH XI, 156).


12 l i s t o p a d a

Modlitwa

Prośmy [Boga] często i z pełnym zaufaniem o dar modlitwy. Bóg ze swej strony nie oczekuje niczego innego. Prośmy Go z wielką ufnością i bądźmy pewni, że udzieli nam tego daru ze względu na swe wielkie miłosierdzie. On nigdy nie odmawia, gdy prosi się Go z pokorą i ufnością. Jeśli nawet w pierwszej chwili nie udziela swych darów, uczyni to później. Dlatego ważna jest wytrwałość. Nie można się zniechęcać (SVPH XI, 136).


13 l i s t o p a d a

Służba ubogim

Musicie traktować ubogich z szacunkiem i łagodnością pamiętając, że w nich służycie naszemu Panu. Wszak to Jemu przypisujemy słowa psalmisty o ubogim: Będę z nim w utrapieniu (Ps 91, 15). Mówił też Jezus o ubogim: jeżeli choruje, cierpię razem z nim, jeżeli jest w więzieniu i ja tam jestem, jeżeli ma kajdany na nogach, jestem skrępowany razem z nim (SVPH IX, 1194).


14 l i s t o p a d a

Misje zagraniczne

Ofiaruj się na nowo Bogu jako pracownik powołany przez Niego do tak zaszczytnego dzieła prowadzenia dusz do Chrystusa i rozszerzania Jego królestwa na ziemiach, gdzie dotąd panują demony. Obserwujemy, jak liczni zakonnicy opuszczają swoje klasztory, jak liczni księża opuszczają ojczyznę dla głoszenia Ewangelii niewierzącym. Gdyby oni zawiedli, należałoby wyrywać kartuzów z ich samotności i wysyłać na misje (SVPH IV, 348).


15 l i s t o p a d a

Ubodzy obrazem Chrystusa

To oni [ubodzy] reprezentują Syna Bożego, który chciał być ubogim. Podczas męki trudno było w Nim dostrzec godność człowieka. Dla pogan stał się zgorszeniem, dla Żydów – kamieniem obrazy. Ale właśnie dlatego mógł powiedzieć o sobie, że głosi Ewangelię ubogim (SVPH XI, 725).


16 l i s t o p a d a

Miłość Boga i bliźniego

Nie wystarczy kochać Boga, moim obowiązkiem jest kochać bliźniego; jako obraz Boga i jako przedmiot Jego miłości. Moim obowiązkiem jest czynić wszystko, aby ludzie kochali swego Stwórcę, który ich zna i rozpoznaje w nich swoje dzieci; który ich zbawia i pragnie, aby obdarzali się wzajemną miłością ze względu na miłość Boga, który tak ich umiłował, że dla nich wydał na śmierć swego jedynego Syna (SVPH XI, 553).


17 l i s t o p a d a

Wykształcenie

Wykształceni i pokorni są skarbem Zgromadzenia podobnie, jak dobrzy i pobożni uczeni są skarbem Kościoła (SVPH XI, 50).


18 l i s t o p a d a

Miłosierdzie Boże

Wyrazem najwyższej czci i największej chwały, jaką możesz oddać Bogu, jest okazywane Mu całym sercem zaufania, mimo dawnych niewierności. Ciężar grzechów darowanych tym wyraźniej ukazuje wielkość Jego miłosierdzia (SVPH XI, 64).


19 l i s t o p a d a

Służba ubogim

Służycie Jezusowi Chrystusowi w ubogich. Ta prawda jest tak oczywista, jak to, że jesteśmy tutaj zgromadzeni. Dziesięć razy w ciągu dnia idzie siostra do ubogich chorych i dziesięć razy spotyka w nich Boga (SVPH IX, 240).


20 l i s t o p a d a

Misje ludowe

Kapucyni żyją z jałmużny, misjonarze głoszą misje bezinteresownie (SVPH III, 227).


21 l i s t o p a d a

Doskonałość

Na czym polega nasza doskonałość? Na sumiennym spełnianiu naszych zadań: gdy jako ludzie sprawiedliwie traktujemy naszych bliźnich, gdy jako chrześcijanie naśladujemy Chrystusa w praktyce cnót, gdy jako misjonarze, na miarę naszej ludzkiej słabości, spełniamy zadania wyznaczone nam przez Chrystusa. Do takiej doskonałości powinniśmy wszyscy dążyć (SVPH XI, 385).


22 l i s t o p a d a

Świętość

Jest to oderwanie się od rzeczy ziemskich oraz ukochanie Boga i Jego świętej woli (SVPH XI, 584).


23 l i s t o p a d a

Łagodność

Dla okazania łagodności nie wystarczy usprawiedliwiać doznawane krzywdy i zniewagi. Trzeba łagodnie traktować tych, którzy je wyrządzają, rozmawiać z nimi życzliwie, nawet gdyby nas policzkowali. Trzeba to znieść dla Pana Boga. Ta cnota sięga aż tak daleko. Jeżeli sługa Boży ją posiada, ofiaruje Bożej dobroci każdą obelgę i zachowa spokój (SVPH XI, 480).


24 l i s t o p a d a

Ufność

Upokórz się przed Bogiem uznając, że jesteś tylko nieużytecznym sługą gotowym zniszczyć wszystko. Oddaj się Bogu takim, jakim jesteś. Zaufaj mu całkowicie. On sam będzie kierował powierzonymi twojej opiece. Będzie siłą twojego ciała i twojej duszy. Będzie duchem ożywczym całej waszej wspólnoty (SVPH VII, 468).


25 l i s t o p a d a

Łaska

Jestem przekonany, iż bardzo ważne jest, aby chrześcijanie widzieli i wierzyli, że za łaską Jezusa Chrystusa wszyscy mogą sprawować swoje zbawienie (SVPH III, 301).


26 l i s t o p a d a

Modlitwa

Niepotrzebne są starania o właściwy dobór słów. Bóg rozumie bez słów. Widzi każdą cząstkę naszego serca, zna każde nasze uczucie (SVPH XI, 136).


27 l i s t o p a d a

Bóg

Bóg jest otchłanią doskonałości: jest wieczny, najświętszy, czysty, doskonały, jest godzien nieskończonej chwały, jest nieskończonym Dobrem, które zawiera w sobie wszelkie dobra. Bóg nieskończenie przewyższa wszelkie poznanie i zrozumienie (SVPH XI, 48).


28 l i s t o p a d a

Misja Sióstr Miłosierdzia

[w oblężonej Warszawie ] Mój Zbawicielu! Czyż to nie cudowna rzecz widzieć biedne siostry w oblężonym mieście? Cóż one tam robią? Odbudowują to, co źli ludzie zburzyli. Żołnierze idą, aby burzyć i zabijać. Siostry swoim poświęceniem przywracają rannym zdrowie i życie. Żołnierze, tak można powiedzieć, posyłają do piekła, bo wśród walczących zapewne są biedne dusze obarczone grzechami śmiertelnymi; biedne siostry robią wszystko, co mogą, aby tych biednych ludzi prowadzić do nieba (SVPH IX, 911).


29 l i s t o p a d a

Miłość Boga

Zostaliśmy powołani, aby szerzyć pośród nas miłość Boga i nieść Jana cały świat. Powinniśmy zapalać ją w sercach wszystkich narodów. Jesteśmy powołani, aby tym Bożym ogniem zapalać całą ziemię (SVPH XI, 554).


30 l i s t o p a d a

Krzyż Jezusa Chrystusa

Trzeba wejść do mieszkania ubogich chorych, aby zobaczyć naszego Pana na krzyżu. Należy im powiedzieć, że ich łoże boleści jest krzyżem naszego Pana, na którym cierpią wraz z Nim (SVPH IX, 78).


Wyboru dokonał

KS. ZBIGNIEW KRZYSZTOF KNOP CM