Lipiec – Św. Ludwika

DZIEŃ ZA DNIEM

MYŚLI NA KAŻDY DZIEŃ ROKU

Św. Ludwika de Marillac

LIPIEC

1 l i p c a

Służba Bogu

Wielką świętością powinnyśmy się odznaczać, mając tyle możliwości, aby ciągle służyć Bogu i bliźnim. [*]


2 l i p c a

Służba ubogim

Jakież to dla was szczęście, że jesteście wybrane do tak świętych zajęć! Bądźcie za to wdzięczne Panu Naszemu bojąc się, żeby tak wielka łaska nie stała się dla nas powodem oskarżania. [*]


3 l i p c a

Zmiana miejsca pobytu

Przez każdą zmianę miejsca czy domu, starajmy się oddać cześć podróżom Pana Jezusa i Najświętszej Panny z Betlejem do Egiptu, lub z Egiptu do Nazaret jak i do innych miejsc, nie pragnąc, za ich przykładem, mieć stałego miejsca na ziemi. [*]


4 l i p c a

Zjednoczenie z Bogiem

To zjednoczenie dokonuje się często w nas, ale bez nas, w sposób który zna jedynie Bóg, a nie tak, jak my to sobie wyobrażamy. [**]


5 l i p c a

Siostra Służebna

Jako Siostry Służebne, jesteśmy dłużnikami wszystkich mamy obowiązek im służyć, niosąc pomoc duchową i doczesną. Oby roztropność pozwoliła nam darzyć je zaufaniem odnośnie ich potrzeb – bez żadnych względów. Błagam Naszego Pana, by Ci dał ten talent, dla Swojej chwały i dla dobra naszych Sióstr. [**]


6 l i p c a

Zmartwienie

Zmartwienie prześladujące nas teraz zmieni się w końcu w wielką pociechę, jeżeli poddamy się rządom Opatrzności Bożej. [*]


7 l i p c a

Pokora

Prośmy Boga o ducha niskiego o sobie mniemania i posłuszeństwa Jego zarządzeniom. [*]


8 l i p c a

Obcowanie z Bogiem

Nasze wewnętrzne obcowanie z Bogiem powinno polegać na tym, żeby zawsze pamiętać o Jego świętej obecności i aktami miłości wielbić Go za Jego dobroć. [*]


9 l i p c a

Szacunek dla bliźnich

Powinnyśmy mieć szacunek dla wszystkich: dla ubogich, bo są członkami Jezusa Chrystusa i naszymi Mistrzami; dla bogatych, aby nam dawali środki do świadczenia dobra ubogim. [**]


10 l i p c a

Opatrzność Boża

Czcijmy i kochajmy zawsze zrządzenia Opatrzności Bożej jako jedyną i najpewniejszą obronę Sióstr Miłosierdzia. Niechaj przez wszystkie wieki rozbrzmiewa jej chwała; niech Zgromadzenie będzie zawsze całkowicie Jej posłuszne. [*]


11 l i p c a

Szacunek dla starszych

Nie zaniedbujmy nigdy pouczania nowo przybyłych Sióstr o serdecznym szacunku dla starszych Sióstr, gdyż jest to wręcz niezbędne, aby w Zgromadzeniu nie zapanował wielki nieład. [*]


12 l i p c a

Miłość własna

Miłość własna zamyka drogę miłości Bożej, będącej kamieniem filozoficznym zamieniającym wszystko w złoto, to znaczy: przemieniającym nasze uczynki w zasługi.


13 l i p c a

Eucharystia

Wielka miłość Boga ku nam, nie zadowoliła się Wcieleniem, ale pragnąc nierozdzielnej jedności natury boskiej z ludzką, dokonała jej po Wcieleniu, przez godny podziwu pomysł Najświętszego Sakramentu Ołtarza, w którym nieustannie mieszka pełnia Bóstwa w drugiej Osobie Trójcy Przenajświętszej. [**]


14 l i p c a

Umartwienie

Głównym naszym wysiłkiem powinno być umartwienie przy zachowaniu posłuszeństwa wynikającego z prawdziwej i gruntownej pokory. [*]


15 l i p c a

Chrześcijańskie wychowanie chorych

W Imię Boga, moje drogie Siostry, czyńcie wszystko, co w waszej mocy, by pomóc duszom waszych biednych chorych we wzbudzaniu aktów wiary, nadziei i miłości – potrzebnych do zbawienia. [**]


16 l i p c a

Odpowiedzialność

Gdybyśmy znały nasze obowiązki, jakże drżałybyśmy na myśl o wielkiej odpowiedzialności związanej ze stanowiskiem, które chciano by nam powierzyć! Gdybyśmy miały obawę, że nie nadajemy się do niczego dla samych siebie, jakże obawiałybyśmy się tego, żeby nie powierzono nam kierowania drugimi. [*]


17 l i p c a

Naśladowanie Chrystusa

Nic tak bardzo nie upodabnia nas do Jezusa Chrystusa, jak spokojnie znoszone prześladowania. [*]


18 l i p c a

Rada dla Sióstr Służebnych

Siostry mające pieczę nad drugimi nie mogą marzyć o własnym zadowoleniu, zachowując się tak jakby były niewrażliwe. [*]


19 l i p c a

Umartwienie

Konieczne jest dla nas dokładne umartwienie naszej ciekawości, szczególnie wtedy, gdy Siostry są razem. [**]


20 l i p c a

Pokora Siostry Służebnej

Nazwa Służebnic naszych Sióstr, którą nadała nam Boża Opatrzność, zobowiązuje nas, byśmy były pierwszymi w praktykowaniu prawdziwych solidnych cnót: pokory, znoszenia się, pracowitości, wierności naszym regułom i praktykom Zgromadzenia. [**]


21 l i p c a

Życie wspólnotowe

Zalecam wszystkim naszym Siostrom znoszenie się i serdeczność, aby oddawać cześć jedności Bóstwa w odrębności Osób Trójcy Świętej. [**]


22 l i p c a

Powołanie

Prośmy Pana Naszego, żeby przysyłał pracownice do Swego dzieła; starajmy się jednak przyjmować tylko takie, które mają prawdziwe powołanie. Wystarczy nam zawsze ich liczba, jeżeli będziemy przyjmować tylko takie, które zechce nam przysłać Bóg. [*]


23 l i p c a

Posłuszeństwo

Należy szanować tych, którzy z woli Boga prowadzą nas do Niego, a zwłaszcza starannie wypełniać ich wskazówki. [*]


24 l i p c a

Opatrzność Boża

Opatrzność Boża powołała do istnienia nasze Zgromadzenie, powinna więc być dla nas zawsze wzorem postępowania. [*]


25 l i p c a

Powołanie

Pragniemy należeć do Boga, który chce byśmy nie pragnęły niczego, jak tylko tego, czego On pragnie. [**]


26 l i p c a

Szczęście

Szczęście nasze polega na całkowitym zdaniu się na to, co Bóg postanowił. [*]


27 l i p c a

Siostra Miłosierdzia

Nie wystarczy być Siostrą Miłosierdzia z nazwy, trzeba przede wszystkim posiadać prawdziwe cnoty, aby dobrze wypełniać zadanie, do którego nas, na szczęście dla nas, wezwano. [*]


28 l i p c a

Czystość

Uważajcie, aby wasze oczy przez ciekawość nie zatrzymywały się na wielu rzeczach. Ta ostrożność jest konieczna do zachowania czystości w Zgromadzeniu, a bez niej Zgromadzenie nie mogłoby istnieć. [*]


29 l i p c a

Fundamenty Zgromadzenia

Ubóstwo i zaufanie Bogu – to dwa fundamenty – Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. [*]


30 l i p c a

Śmierć

Każdy zgon młodej Siostry jest dla nas nowym znakiem, żebyśmy wszystkie, zarówno młodsze jak i starsze, usilnie starały się zapewnić sobie taki stan duszy w jakim chciałybyśmy być w chwili śmierci. [*]


31 l i p c a

Życie Pana Jezusa

Całe życie Syna Bożego jest pełne przykładów, że jego Serce było samą łagodnością i dobrocią. [*]


Wyboru dokonał

KS. ZBIGNIEW KRZYSZTOF KNOP CM