Kwiecień – Św. Ludwika

DZIEŃ ZA DNIEM

MYŚLI NA KAŻDY DZIEŃ ROKU

Św. Ludwika de Marillac

KWIECIEŃ

1 k w i e t n i a

Zjednoczenie z Chrystusem

Jeśli będziemy ściśle zjednoczone z Jezusem Ukrzyżowanym i przywiązane do Jego krzyża, to przyjmowane przez nas małe cierpienia […] będą znoszone w duchu Jego miłości i dla Jego miłości. [*]


2 k w i e t n i a

Umartwienie

Błagam naszego Drogiego Jezusa Ukrzyżowanego, by nas mocno przywiązał do Swojego Krzyża, abyśmy ściśle z Nim zjednoczone, (podejmowały) nasze małe cierpienia i to niewiele, co czynimy z miłości i to miłości ku Niemu. [**]


3 k w i e t n i a

Zgromadzenie dziełem Boga

Powinnyśmy wierzyć, że sam Bóg chciał, aby nasze Zgromadzenie było takie jakie jest, i nie chce, by ludzie niszczyli to co On stworzył. [*]


4 k w i e t n i a

Pokora

Bardzo upokarzajmy się, oceniając siebie jedne niżej od drugich, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo; odważnie poddajmy się woli Bożej w znoszeniu wszelkich upokorzeń, które są tak potrzebne, aby nas pycha nie zgubiła. [*]


5 k w i e t n i a

Skrytość

Skrytość pochodząca od złego ducha, może rodzić lekceważenia przestróg udzielanych przez Przełożonych, gdyż uważa się je za ukierunkowane na osobistą korzyść lub przez kogoś zasugerowane. [*]


6 k w i e t n i a

Serce Jezusa

Pragnę w Sercu Jezusa złożyć wszystkie sprawy mej duszy, wszystkie czynności ciała, aby działać w Nim i przez Niego. [*]


7 k w i e t n i a

Tajemnica Wcielenia

Nasz Pan, rodząc się w ubóstwie i osamotnieniu, poucza mnie o czystości swojej miłości: nie wyznając jej stworzeniom, zadawala się uczynieniem dla nich wszystkiego, co było konieczne… (miłość) powinna się stąd nauczyć pozostawania ukrytą w Bogu, z pragnieniem służenia Jemu, ale bez poszukiwania świadectwa stworzeń i satysfakcji z kontaktu z nimi, zadawalając się (faktem), że Bóg widzi, kim chce być dla Niego. [**]


8 k w i e t n i a

Cześć Trójcy Świętej i Maryi

Przez całe moje życie – w czasie i w wieczności – chcę Ją (Maryję) kochać i czcić, jak tylko będę mogła z wdzięcznością dla Trójcy Świętej – za wybór Najświętszej Dziewicy, jakiego Dokonała, dając Jej tak ścisłe zjednoczenie ze swoim Bóstwem. Chcę czcić trzy Osoby – każdą oddzielnie i wszystkie razem – w Jedności Istoty Boskiej. [**]


9 k w i e t n i a

Reguły

Środkiem zapobiegawczym, ażeby Zgromadzenia nie narazić niebezpieczeństwo, jest przyłożenie wielkiej wagi do wykonywania przepisów Reguły, a przede wszystkim unikanie pochlebstw i kontaktów ze światem. [*]


10 k w i e t n i a

Szukanie Boga

Zawsze Boga znaleźć możemy, bylebyśmy wiernie odpowiadali Jego świętym natchnieniom, jak to czynili Trzej Królowie idąc za przewodnictwem gwiazdy. [*]


11 k w i e t n i a

Przykrości

Przyzwyczajajmy się do znoszenia drobnych przykrości pochodzących z ręki Boga, Ojca naszego, Który wie, czego nam potrzeba. [*]


12 k w i e t n i a

Cnoty

To od Niego (Małego Jezusa w Żłóbku) nauczycie się praktykowania solidnych cnót, które w Swoim świętym człowieczeństwie praktykował od chwili Swego przyjścia. To od Jego dzieciństwa otrzymacie to wszystko, czego potrzebujecie, by stać się prawdziwymi chrześcijankami i Siostrami Miłosierdzia… [**]


13 k w i e t n i a

Miłość

Jesteśmy Siostrami Miłosierdzia, czyli Miłości, a prawdziwa miłość uczy kochać i znosić najtrudniejsze przeciwności. [*]


14 k w i e t n i a

Łagodność i dobroć

Łagodnością i dobrocią można pozyskać cały świat, kiedy się ich nie posiada, można stracić nawet to, co się już zyskało. [*]


15 k w i e t n i a

Czystość

Bóg wymaga wielkiej czystości od tych, którzy Mu służą; nie wolno im nic czynić dla własnej chwały. [*]


16 k w i e t n i a

Naśladowanie Chrystusa

Powinnyśmy ustawicznie mieć przed oczyma wzór, wskazany nam w życiu Jezusa Chrystusa, mamy Go bowiem naśladować nie tylko jako chrześcijanki, lecz jako wybrane przez Boga do służenia Mu w osobie ubogich. [*]


17 k w i e t n i a

Rozum

Wśród przeciwności nasz rozum powinien tym szlachetniej wznosić się do Boga, aby wbrew poruszeniom natury, drogą upokorzeń i uciszenia serca na wzór Pana Naszego Jezusa Chrystusa, praktykować tym doskonalszą cnotę. [*]


18 k w i e t n i a

Ufność Bogu

Im bardziej jest się pozbawioną przewodnictwa i pociechy, tym odważniej wchodzi się w życie prawdziwych Sióstr Miłosierdzia. Należy tylko trwać w zachowywaniu Reguł św., odnawiać ufność w Bogu poddając się Jego kierownictwu nie wątpiąc w Jego pomoc. [*]


19 k w i e t n i a

Zgoda

Należy pozostawać w tak wielkiej zgodzie, by z tego co czyni jedna, druga była zadowolona. [**]


20 k w i e t n i a

Powołanie

Pamiętajmy o tym, że skoro Bóg nas wybrał i powołał do służenia Mu w ten sam sposób, to powinnyśmy się uważać za członki jednego i tego samego ciała, mamy więc być ożywione jednym i tym samym duchem. [*]


21 k w i e t n i a

Ubodzy

Widzicie mnóstwo nędzy, której nie możecie przyjść z pomocą. Bóg także ją widzi… Dźwigajcie wraz z nimi ich troski, czyńcie, co tylko możecie, by im choć trochę pomóc i bądźcie spokojne. A może i wy macie udział w ich niedostatku, a to powinno być waszą pociechą. [**]


22 k w i e t n i a

Nieporozumienia

Gdyby Bóg dopuścił, by zdarzyły się miedzy wami jakieś małe nieporozumienia… gdybyście czuły wzajemnie jakieś niezadowolenia – niech się nie da tego zauważyć. [**]


23 k w i e t n i a

Wzajemna miłość

Kiedy jesteście razem pamiętajcie, że więzami waszej miłości jest Krew wylana z Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa. [*]


24 k w i e t n i a

Siostra Miłosierdzia Córką Kościoła

Mamy podwójne szczęście być Córkami Kościoła Świętego. Przyjęte w ten sposób, czyż nie mamy nowego obowiązku, by żyć i postępować, jak dzieci takiej Matki? [**]


25 k w i e t n i a

Pokora

Przyjmujemy chętnie łaski od Boga, ale zamiast z tego powodu pokornieć, posługujemy się nimi, nawet o tym nie myśląc, dla naszej chwały, jak gdyby one się nam należały. Zachowaj nas Boże od takiego nieszczęścia. [*]


26 k w i e t n i a

Posłuszeństwo

Nasz Pan zawsze ulegał woli Swego Ojca, to też każda z Sióstr będzie czcić tę Jego uległość, jeśli dla Jego miłości porzuci własne zdanie, by spełnić wolę Siostry Służebnej. [*]


27 k w i e t n i a

Bóg

Bóg zadawala się sercem i dobrą wolą. [*]


28 k w i e t n i a

Komunia święta

Jednym z owoców Komunii św. jest nasze zjednoczenie z Bogiem; powinnyśmy więc zjednoczyć naszą wolę z Jego wolą, aby uczestniczyć w owocach tego wielkiego Sakramentu. [*]


29 k w i e t n i a

Dobroć Boga

Gdzie ludzie zawodzą, tym bardziej pomaga Bóg. [*]


30 k w i e t n i a

Osąd Boży

Troszczmy się tylko o to, jak nas Bóg ocenia i sądzi, a nie zważajmy na ludzki pogląd. [*]


Wyboru dokonał

KS. ZBIGNIEW KRZYSZTOF KNOP CM