Grudzień – Św. Wincenty

DZIEŃ ZA DNIEM

MYŚLI NA KAŻDY DZIEŃ ROKU

Św. Wincenty A Paulo

GRUDZIEŃ

1 g r u d n i a

Łaska

Bóg daje łaskę wystarczająca każdemu człowiekowi. Nasz Pan udzielając łaski, nie eliminuje wolnej woli. Pozostawia wolność skorzystania z łaski, lub jej odrzucenia (SVPH X, 192).


2 g r u d n i a

Nawrócenie

Jak dobrze jest wyrzec się siebie i pozwolić działać Bożej Opatrzności (SVPH II, 114).


3 g r u d n i a

Misje ludowe

Misjonarze muszą w tym czasie zatroszczyć się o swoje zdrowie i o własne życie wewnętrzne, aby mogli w pełni sił ciała i ducha powrócić do misji od Wszystkich Świętych i pracować do św. Jana (SVPH VIII, 48).


4 g r u d n i a

Duch Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

Duch waszego Zgromadzenia polega na oddaniu się Bogu, aby kochać naszego Zbawiciela i służyć Mu w osobach ubogich co do ciała i co do duszy, aby służyć im w ich domach i wszędzie, gdzie się znajdują, aby uczyć młodzież i dzieci. Jednym słowem, aby służyć wszystkim, do których pośle was Boża opatrzność (SVPH IX, 553).


5 g r u d n i a

Prośba o miłość

Panie mój i Boże, Jezu Chryste! Ty przyszedłeś jako Zbawiciel na ziemię, aby ukazać nam Ojca, który jest miłością. Przyszedłeś na świat, aby ogień rzucić – ogień Twojej miłości. Proszę Cię, wysłuchaj moją pokorną modlitwę i napełnij moje serce duchem Twojej miłości, duchem łagodności, duchem cierpliwości. Spraw, aby Twój duch stawał się światłością mojego życia, światłością, która wszystkim ludziom będzie wskazywać drogę do Ojca (Modlitwa Rodziny Wincentyńskiej).


6 g r u d n i a

Wiara

Wystarczającym motywem przyjęcia prawd religijnych jest fakt, że Kościół podaje je do wierzenia. Uzasadniał to obecnością Ducha Świętego w Kościele: Kościół jest Królestwem Bożym. Bóg jest natchnieniem dla wszystkich, którzy Kościołem kierują (SVPH XI, 803).


7 g r u d n i a

Pokora

Pokora jest źródłem wszelkiego dobra, jakie czynimy (SVPH IX, 674).


8 g r u d n i a

Posłuszeństwo papieżowi

Jedynie Jego Świątobliwość może dysponować wszystkimi duchownymi. Może kierować ich na cały świat do pracy dla chwały Bożej i dla zbawienia dusz. Wszyscy są zobowiązani okazywać mu posłuszeństwo (SVPH II, 45).


9 g r u d n i a

Miłość Boga

Mamy kochać Go bardziej niż kogokolwiek i cokolwiek innego, bardziej niż ojca i matkę, bardziej niż krewnych i przyjaciół, bardziej niż jakiekolwiek stworzenie. Mamy kochać Go bardziej niż samych siebie. Gdyby trzeba było wybierać: uczynić coś przeciw Jego woli albo umrzeć, należałoby wybrać śmierć (SVPH IX, 37).


10 g r u d n i a

Prostota

Prostota polega na szczerym wypowiadaniu myśli tak jak je mamy w sercu (SVPH XII, 463).


11 g r u d n i a

Ubóstwo

Zgromadzenie nie upadnie z powodu ubóstwa. Obawiam się natomiast, że przyczyną upadku może się stać brak ubóstwa (SVPH XI, 817).


12 g r u d n i a

Tolerancja

Czy myślicie, że można spotkać dwie osoby o takich samych rysach twarzy i postępujących w taki sam sposób? Nie spotkacie takich ludzi. Bóg jest stwórcą tej różnorodności. Przynosi Mu to większą chwałę. Od nas wymaga to umiejętności wzajemnego znoszenia się (SVPH XI, 349).


13 g r u d n i a

Posłuszeństwo

Musi być coś wielkiego w tej cnocie, jeżeli nasz Pan ukochał ją tak bardzo, że od wcielenia do śmierci wszystko czynił w imię posłuszeństwa. Z woli Ojca stał się Człowiekiem i przyszedł na świat dla naszego zbawienia. Był posłuszny swej Matce Maryi i św. Józefowi. Podporządkowywał się urzędnikom dobrym i złym. Całe Jego życie było jednym pasmem posłuszeństwa. Od tego zaczął swoje ziemskie życie i stał się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię (SVPH XI, 688).


14 g r u d n i a

Bóg źródłem dobra

Jeżeli jest jakieś dobro w nas i w naszym sposobie postępowania, wszystko pochodzi od Boga. Bóg objawia to dobro w sposób, jaki uznaje za stosowny (SVPH VI, 169).


15 g r u d n i a

Reguły

Wszystkie siostry będą ceniły reguły i dobre zwyczaje przyjęte w Zgromadzeniu. Będą je traktować jako środki dane przez Boga dla nabycia doskonałości właściwej ich stanowi i dla osiągnięcia zbawienie (SVPH IX, 1079).


16 g r u d n i a

Pokora

Jest to cnota Jezusa Chrystusa, Jego Najświętszej Matki; praktykowali ją najwięksi święci, a więc musi być cnotą wszystkich misjonarzy (SVPH XI, 745).


17 g r u d n i a

Misje

Misjonarz powinien dostrzegać i rozwijać ślady, jakie Bóg w nich pozostawił (SVPH III, 257-258).


18 g r u d n i a

Męczeństwo

Żyjemy w Chrystusie dzięki Jego śmierci. Umieramy w Chrystusie, aby On mógł żyć w nas. Nasze życie jest ukryte w Chrystusie i przeniknięte Jego życiem. Musimy żyć jak Chrystus, abyśmy mogli umrzeć jak Chrystus (SVPH I, 320).


19 g r u d n i a

Łaska

Bez pomocy łaski nie można ani o krok postąpić na drodze cnoty. Oszukujemy samych siebie, jeśli utrzymujemy, że możemy cokolwiek dobrego uczynić własnym wysiłkiem. Potwierdza to doświadczenie (SVPH IX, 475).


20 g r u d n i a

Posłuszeństwo

Jeżeli dobry czyn jest złotem, posłuszeństwo dodaje do tego złota drogich kamieni. Ta Boska cnota przebóstwia dusze posłuszne (SVPH IX, 957).


21 g r u d n i a

Miłość Boga

Boże, Ty chcesz mojego dobra bardziej niż ja sam. Ty wiesz nieskończenie lepiej niż ja, jak to osiągnąć. Niczego nie posiadam i wszystkiego oczekuję od Ciebie. Ty jesteś moim jedynym dobrem. O, Dobroci nieskończona!… Ty przyjmujesz miłość grzeszników. Okaż mi swą miłość i objaw mi wszystko, czego oczekujesz ode mnie (SVPH XI, 64).


22 g r u d n i a

Doskonałość

Doskonałość nie polega na ekstazach, ale na pełnieniu woli Boga (SVPH XI, 211).


23 g r u d n i a

Prośba o zachowanie Zgromadzenia

Mój Zbawicielu! Ty znasz moją niegodność i mój brak wierności w odpowiadaniu na Twoje powołanie. Proszę Cię o litość i miłosierdzie. Nie pozwól, aby moje grzechy przyczyniły się do zaniku świętości Zgromadzenia, którego Ty sam jesteś twórcą i założycielem. Pamiętaj, Panie, o zadaniach, jakie powierzyłeś temu Zgromadzeniu. Ty sam wezwałeś je, aby Tobie służyło w ubogich. Pozwól mi dostrzec każdego potrzebującego pomocy. Pozwól mi widzieć w nim Twoje oblicze. Panie, proszę Cię o tę łaskę przez zasługi Twojej Najświętszej Matki (Modlitwa Rodziny Wincentyńskiej).


24 g r u d n i a

Posłuszeństwo lekarzowi

Prawdziwą cnotę można poznać w chorobie. Uwidocznia się to w umiejętności podporządkowania się lekarzowi. Znakiem prawdziwej siostry miłosierdzia i każdej osoby zakonnej Jest jej posłuszeństwo zaleceniom lekarza i pielęgniarek (SVPH IX, 925).


25 g r u d n i a

Duch Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

Duch waszego Zgromadzenia polega na oddaniu się Bogu, aby kochać naszego Zbawiciela i służyć Mu w osobach ubogich co do ciała i co do duszy, aby służyć im w ich domach i wszędzie, gdzie się znajdują, aby uczyć młodzież i dzieci. Jednym słowem, aby służyć wszystkim, do których pośle was Boża opatrzność (SVPH IX, 553).


26 g r u d n i a

Prośba o dar modlitwy

Panie mój! W czasie swojego ziemskiego życia wiele czasu poświęcałeś na modlitwę. Twoje ziemskie życie było nieustanną modlitwą: od bycia w sprawach Ojca w dzieciństwie, aż po modlitwę przygotowania na śmierć w Ogrodzie Oliwnym.

Daj mi, Panie, swojego ducha modlitwy. Naucz mnie modlić się. Swoją boską mocą pociągnij mnie do siebie. Naucz mnie korzystania z Twojego przykładu. Spełnij swoją obietnicę i przyjdź do mnie z Ojcem i Duchem Świętym (Modlitwa Rodziny Wincentyńskiej).


27 g r u d n i a

Prośba o wierność powołaniu

O mój Boże, całym sercem oddajemy się Tobie. Niech spełnia się we wszystkim Twoja święta wola wobec nas. Nie zważaj na naszą niegodność, powołałeś nas, abyśmy służyli Tobie w naszych bliźnich, zwłaszcza ubogich. Nie zasługujemy na tę łaskę. W imię Twojej dobroci zachowaj nas w powołaniu. Pośrednictwo Niepokalanej Dziewicy niech nam zapewnia na każdy dzień Twoje błogosławieństwo (Modlitwa Rodziny Wincentyńskiej).


28 g r u d n i a

Ofiarowanie życia

Zbawicielu świata! Ty jesteś jedynym przykładem życia ofiarowanego Ojcu. Przyjmij moje życie. Przyjmuj moje obietnice składane na chrzcie świętym. Przyjmij moją całopalną ofiarę złożoną przez śluby święte. Zbawicielu! Przyjmij na wieczność każdą chwilę mojego życia (Modlitwa Rodziny Wincentyńskiej).


29 g r u d n i a

Prośba o wierność ślubom świętym

Boże mój! W Twojej obecności ponawiam moje śluby święte. Proszę Cię o łaskę wytrwania w nich przez całe życie, aż do śmierci. Proszę Cię o łaskę wiernego zachowania ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Oddaję się Tobie całkowicie. Przyjmij moją całopalną ofiarę dla chwały Twego majestatu. Pozwól mi służyć całe życie ubogim, którzy są naszymi panami. Proszę Cię o tę łaskę w imię Twojej nieskończonej miłości, jaka mnie ukochałeś (Modlitwa Rodziny Wincentyńskiej).


30 g r u d n i a

Dziękczynienie za Eucharystię

Panie mój! Przyjmij moje akty uwielbienia. Przyjmij moją wdzięczność za pokarm Twojego Ciała i za napój Twojej Krwi. Nie potrafię należycie podziękować Ci za tak wielkie dobrodziejstwo. Ty sam, składając ofiarę dziękczynienia, bądź moją wdzięcznością (Modlitwa Rodziny Wincentyńskiej).


31 g r u d n i a

Liturgia – śpiew

Wiecie, moi bracia, że wielu duchownych – i my należymy do nich – nie potrafią śpiewać, bo nie przywiązują wagi do chwalenia Boga (SVPH XI, 615).


Wyboru dokonał

KS. ZBIGNIEW KRZYSZTOF KNOP CM